Политика за привличане и развитие на доброволци

Народно читалище „Любен Каравелов – 1897”- Куртово Конаре

Политика за привличане и развитие на доброволци

 

Политика за привличане и развитие на доброволци

 1. Същността на доброволческата политика на НЧ”Л. Каравелов-1897” е да създаде безопасна среда за доброволците, да ги овласти и да ги мотивира за поемане на отговорности, същевременно изисквайки от тях благоразумие, надеждност, изпълнение на задачите по най-добрия възможен начин, уважаване на конфиденциалността на тези, на които се предоставят услуги, лоялност, приемане на познания и критика, поддържане на добри работни отношения с другите членове на екипа – доброволци и служители, желание за учене и за пълноценно участие в работата, както и да спазват принципите на прозрачността и откритостта.
 2. НЧ”Л. Каравелов – 1897” – Куртово Конаре е сдружение, регистрирано в обществена полза, основано от доброволци. Доброволец е всеки член, който допринася със своето време, усилия и експертиза в работата на организацията без заплащане.
 3. Доброволчеството се основава на следните принципи:
  • достойнство
  • уважение
  • недискриминиране
  • равнопоставеност
  • отговорност
  4. Практическите основи на доброволческото са: комуникация, стимулиране, привличане, мотивиране и задържане. В работата си НЧ”Л. Каравелов 1897” отдава особено внимание на овластяването на младите хора, приемствеността между поколенията и обучението по метода „Връстници обучават връстници”, като така ролята на младите хора в организацията е уникална и привличането, подкрепата и мотивирането им е неразривна част от работата. Насърчаването и подкрепата играят основна роля в придобиването на опит и изграждането на капацитета на младите доброволци.
 4. Съгласно устава си НЧ”Л. Каравелов – 1897” се ръководи от доброволци чрез управителните й органи – Общо събрание и Читалищно настоятелство и  се ангажира с подкрепата и стимулирането на доброволчеството като основна характеристика на структурата на читалището.
 5. НЧ”Л. Каравелов – 1897” е отдадено на поддържането на широк и разнообразен доброволчески ресурс и на оптимизирането на работата на настоящите доброволци, привличането на нови, насърчаването на всички представители на целевите групи. Организацията също така привлича доброволци от партньорски организации от страната и чужбина.

Набиране на доброволци

 1. Всеки кандидат-доброволец е насърчаван да кандидатства за членство в писмен и чрез устна заявка. Настоятелството одобрява новите доброволци и представя мнение в срок не по-дълъг от един месец след последната среща на Настоятелството.

.
8. Доброволците се набират въз основа на готовността им да допринесат за развитието на дейността на организацията и на ценностите, за които тя се застъпва и които защитава. Доброволците са длъжни да участват активно в дейностите въз основа на своя опит, време и отдадеността си на организационната работа. Доброволческият труд не се заплаща, но разходи, възникнали във връзка с дейностите, които те извършват за реализация на целите и стратегията на НЧ”Л. Каравелов – 1897”, се възстановяват съгласно политиките на организацията и МФСП.

 1. Настоятелството и служителите на НЧ”Л. Каравелов – 1897” полагат усилия да разширят доброволческото участие. То винаги се взима под внимание и се включва в планирането при разработването на годишния работен план. Това позволява доброволците да участват по-активно в дейностите и да допринасят за целите на организацията на всички нива.

Права и задължения на доброволците:

 1. Доброволците трябва да са мотивирани и да им бъдат предоставени адекватни условия за работа -в подходящо за тях и организацията време и място.
 2. Младите доброволци се насърчават да кандидатстват за управляващите органи на организацията
 3. Доброволец може да стане член на управляващите органи ако е работил като такъв за организацията не по-малко от 1 година и е над 18-годишна възраст. За млади се считат доброволците до 29-годишна възраст.
 4. Насърчава се сътрудничеството с други вече съществуващи доброволчески организации с цел – разширяване  участие в национален и международен план.
 5. Доброволците приемат и подкрепят както стратегическите документи на НЧ”Л. Каравелов – 1897”– стратегичски план, устав, ценности и политики, така и недискриминиращото отношение към членовете и целевите групи на организацията.
 6. Доброволците, работещи за организацията, няма да получават възнаграждение освен за покриване на директно възникнали разходи.
 7. Работата на доброволците е забелязвана и оценена. Доброволците имат право да избират в какъв тип дейности да се включат. Те не са в организацията с цел изпълняване на нежелани от никой друг задължения.
 8. НЧ”Л. Каравелов – 1897” се стреми да предоставя възможности за обучение, повишаване на квалификацията, изграждане на  капацитет и развитие на доброволците като част от устойчивостта на съществуващия доброволчески ресурс. .

Длъжностна характеристика на доброволците

 1. Доброволецът приема и ясно разбира ролята, правата и отговорностите си въз основа на политиките и стратегическите документи на читалището.
 2. Доброволецът знае към кой определен служител- член на екипа може да се обърне за информация .
 3. Доброволецът има определено работно място, когато дейността му изисква такова.
 4. Работата на доброволеца има времева рамка, която може да бъде променена съгласно възможностите му и нуждите на организацията
 5. Доброволецът има ясни задачи и е наясно с механизмите за мониторинг и оценка за оценяване на работата му.
 6. Доброволците се насърчават да работят в екип и са подкрепяни да установяват сътрудничество с други доброволци и изобщо да имат подкрепяща  комуникация със служителите и останалите доброволци.
 7. Доброволците предоставят подкрепа при обществени дейности и работа на терен.
 8. Напредъкът и постиженията на доброволците сe оценяват и отбелязват с благодарност и са отразявани през разнообразни канали за комуникация.

Други правила и разпоредби:

 1. НЧ”Л. Каравелов – 1897” насърчава включването на доброволците в регионални събития и структури на младежки мрежи, МФСП, НАРД и др. чрез:
 • Предоставяне на информация за мрежите
  • Информиране за предстоящи национални и международни събития
  • Логистична подкрепа
  2.  Основната стратегия за привличане на доброволци е:
  • дава им се правото да бъдат равнопоставени членове на екипа
  • да бъдат постоянно информирани
  • да получават подходящи и добре дефинирани и обяснени задачи
  • да получават ориентация и обучение за работата, която ще вършат
  • да получават наставления и насоки
  • да бъдат уважавани и да получават признание
  • да имат ясни правила за възстановяване на преки разходи

Одобрено от Читалищното настоятелство   – юни 2020г.

Политика на НЧ”Любен Каравелов 1897”- с. Куртово Конаре за закрила на детето

1. Ангажираност на екипа на НЧ”Л. Каравелов 1897” с проблемите, касаещи закрилата на децата

НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре е традиционно, самоуправляващо се, българско, културно-просветно сдружение с идеална цел, изградено върху принципите на  доброволността, демократизма и  автономията. То няма политическа насоченост и в дейността му могат  да участват всички физически лица без оглед на ограничения във възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Читалището осъществява дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с културното, образователно и информационно развитие на местната общност. Много от проектите и дейностите ни като организация, работеща в обществена полза са насочени към най-младите членове на общността  – децата и младежите на Куртово Конаре. Наша осъзната мисия е да работим за защитата и утвърждаването на правата на детето на местно ниво. Ние сме убедени, че всички форми на злоупотреба, насилие и експлоатация на деца са недопустими. Вярваме, че за закрилата на детето е от решаващо значение да се гарантира, че децата имат права, растат в сигурна и безопасна среда – среда, в която те могат да правят своя избор, да изразяват своето мнение и успешно да общуват и взаимодействат с други деца и възрастни. Закрилата на детето представлява наша обща отговорност. Всички служители на НЧ”Л. Каравелов 1897”-с. Куртово Конаре ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности. Връзките и взаимодействието на читалището с отделни лица и структури, за които бъде установено, че осъществяват взаимоотношения, свързани със злоупотреба, насилие и експлоатация на деца, ще бъдат своевременно прекратени.

2. Необходимост от политика за закрила на детето

Целта на подобна политика е да гарантира правото на децата да получат закрила от насилие, от неподходящо отношение от страна на персонала, както и от страна на лица, наети на граждански договор, доброволци и партньори на организацията, без да се допускат ограничения, основани на раса, пол, имуществено състояние, религия, образование или наличие на увреждания.

Ние сме убедени, че организация, която няма политика и насоки за работа по закрила на детето, е подложена на по-голям риск от фалшиви или злоумишлени обвинения в злоупотреба над дете, което от своя страна би могло да разруши репутацията на самата организация, а и на НПО и читалищния сектор като цяло и да нанесе сериозна вреда върху възможността организацията да набира или получава средства от донори и по програми.

Политиката ще гарантира качествен и внимателен подбор на служители на организацията и доброволци. Тя ще внесе яснота относно отношението, което се очаква да проявяват всички служители към децата, както и относно насоките за действие в случай на опасения относно безопасността на отделното дете.

Ясно разписаните процедури за действие при постъпване на сигнал за съмнение, твърдение или жалба за насилие ще допринесат за предотвратяване или намаляване до минимум на лъжливи обвинение към служители на организацията и ще спомогнат да се създаде нормална работна обстановка.

Политиката и базираните на нея процедури и насоки дават насоки и стандарти, които трябва да бъдат приложени в практиката. Това включва различни мерки като: процедура за набиране, подбор и обучение на персонал и доброволци, преглед на структурата и управлението на организацията, създаване на възможности да бъдат изслушвани децата и техните мнения да бъдат взимани под внимание, разработване на прозрачни процедури за действие при сигнали за насилие над дете от служител, доброволец или партньор на организацията.

Политиката и всички свързани с нея документи са задължителни за всички служители на организацията, както и за доброволци и лица, наети на граждански договор.

Политиката е одобрена от  Настоятелството на НЧ”Л. Каравелов 1897” и е утвърдена и подписана от Председателя на Читалищното настоятелство на НЧ”Л. Каравелов 1897”.

Основните положения в политиката се преразглеждат на всеки три години. В нея се внасят изменения всеки път, когато възникнат значителни промени в законодателната рамка, регламентираща закрилата на децата в Р България.

3. Дефиниции

3.1. Дете – всяко физическо лица до навършването на 18 години, съгласно Конвенцията на ООН по правата на детето и Закона за закрила на детето.

3.2. Насилие над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.

Видове насилие:

 • “Физическо насилие” е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.
 • “Психическо насилие” са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
 • “Сексуално насилие” е използването на дете за сексуално задоволяване.
 • “Пренебрегване” е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи. Дискриминацията и тормозът също са вид насилие, тъй като могат да нанесат вреда на детето, както физически, така и психически.

3.3. Закрила на детето

“Закрилата на детето” е широк термин, който описва философия, политики, стандарти, насоки и процедури за защита на децата от умишлени или несъзнателни вреди.
В настоящия контекст това се отнася до задълженията на НЧ”Л. Каравелов 1897” – Куртово Конаре и на всички лица, свързани с организацията, към децата, с които служителите, доброволците и партньорите на читалището влизат в контакт при изпълнение на дейности и/или проекти.

3.4. Партньори:

За целите на тази политика това са всички организации, с които НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре изпълнява съвместно дейности по предоставяне на услуги и/или изпълнение на проекти.

3.5. Политика:

Изложение, с което организацията демонстрира своята ангажираност за предпазване на децата от насилие и прави ясно на всички това, което се изисква по отношение на закрилата на децата. Тя способства за създаване на безопасна и сигурна среда за децата и показва, че  НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре приема своите задължения и отговорности в тази връзка сериозно.

4. Основополагащи принципи и ценности на НЧ”Л. Каравелов 1897”-с. Куртово Конаре по отношение закрилата на детето

4.1. Нормативна база:

4.1.1.Политиката на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре за закрила на детето е изцяло базирана на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД). КПД дава цялостната рамка за закрила, предоставяне на услуги и участие на всички деца без дискриминация с оглед на тяхното преживяване и пълноценно развитие. Въпреки, че КПД трябва да се чете изцяло, следните членове формират специфичната основа на закрилата на детето: 1 (дефиниция за дете); 2 (недискриминация); 3.1 (най-добрият интерес на детето), 3.2 (задължения за грижа и закрила), 3.3(стандрати за грижа), 6 (преживяване и развитие), 12 (участие), 13 (свобода на изразяването ), 19 (закрила от насилие), 25 (периодичен преглед на настаняването), 32, 33, 34, 36, 37(a) (закрила от икономическа експлоатация, употреба на психо-активни вещества, сексуална злоупотреба и всички други форми на експлоатация; измъчване, жестоко, нехуманно или деградиращо отношение или наказание), 39 (физическа и психо-социална възстановяване и социална реинтеграция).

4.1.2. Закон за закрила на детето – чл. 3 (принципи), чл.7, чл. 11 (право на закрила срещу насилие), чл. 11 а (закрила на личността на детето), чл. 12 (право на изразяване), чл. 15 (участие в процедури).

4.2. Принципи:

 • Всички деца имат еднакво право на закрила от насилие и експлоатация.
 • Всички деца следва да бъдат насърчавани да оползотворяват в пълна степен своите заложби, като се предлагат възможности за равен старт на всички.
 • Всеки носи отговорността да подкрепя усилията за полагане на грижи за децата и за тяхната закрила.
 • НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре има задължението да полага грижи за децата, с които работи.

4.3. Етичен кодекс:

НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре се присъединява напълно към Етичния кодекс на работещите с деца в България /Приложение 1/

4.4. Откритост:

НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре вярва в:
• създаването на среда, в която открито се обсъждат въпроси на закрилата на детето, както между възрастните, така и между деца и възрастни;
• създаването на възможности за открита комуникация, както вътре в организацията, така и между организацията и нейните партньори с оглед подобряване на осведомеността и прилагането на общи политики и практики за закрилата на детето
• създаване на процедури за открито, последователно и честно справяне със съмнение, твърдения или сигнали за насилие над дете.

4.5. Участие на децата:

 • Децата ще се ползват от тази политика само тогава, когато те са запознати с правата си и е създадена подходяща среда, в която да ги упражняват.
 • Ще се създава сигурна среда, където децата се чувстват защитени и могат свободно да говорят за насилието, без да бъдат жертви на по-нататъшна дискриминация или срам.
 • Децата имат право на комуникация – да могат да получават информация, да задават въпроси, да правят избор и да взимат решения.
 • НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре вярва, че помагайки на децата да изразят мнението си, прави съществена стъпка да им помогне да търсят своите права.
5. Политика за закрила на детето

5.1. Набиране и обучение на персонал

 • Всички бъдещи служители, доброволци и членове на Общото събрание и Настоятелството ще бъдат своевременно информирани за политиката на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре във връзка със закрилата на детето. Като част от процедурата за кандидатстване за работа ще им бъде предоставяно копие от политиката за закрила на децата.
 • В процеса на подбор всички кандидати, които ще работят с деца, ще трябва да посочат наличие на предишен опит във взаимоотношения и работата с деца и участие в решаване на конфликтни ситуации с деца.
 • Всеки новоназначен член на персонала, чиято бъдеща работа е свързана с общуване и дейности с деца, ще премине през обучение, което цели да запознае обучаващите се с целите, функциите, организацията на работа в НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре , както и с политиките и процедурите по отношение на закрилата на детето. Той ще получи екземпляр от политиката и ще трябва да подпише декларация, с която удостоверява, че я е получил, прочел и разбрал.
 • Всеки служител ще получи първоначално и продължаващо обучение за начините за разпознаване и откликване на опасения за насилие над деца;
 • Доброволците, както и лицата, наети като независими изпълнители по договори, ще получат екземпляр от политиката на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре за закрила на детето и ще трябва да подпишат декларация, с която удостоверяват, че са я получили, прочели и разбрали.

5.2. Правила за подходящо и правилно поведение

 • Разработени са с оглед гарантиране закрилата на децата, както и за предпазване на възрастни от лъжливи обвинения в неподходящо поведение или злоупотреба/насилие. Тези правила се отнасят за служителите, доброволците, членовете на Управителния съвет на организацията, изпълнителите по договори и спонсорите.
 • Служителите на организацията не допускат дискриминация, предубеждения и грубо отношение и език, основани на раса, култура, възраст, пол, увреждания, религия, сексуална ориентация или политически възгледи.
 • В общуването и работата с децата се използват позитивни подходи. Категорично се забранява използването на физическо наказание и други мерки, поставящи децата в унизително положение.
 • Всеки служител, член на ЧН или доброволец в НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре трябва да се съобразява с начина, по който бива възприеман и по който изглежда от гледна точка на използвания език, действията и взаимоотношенията с малолетните и децата.
 • Като лоша практика или потенциално насилие се тълкуват следните прояви от страна на служители и доброволци:

-Да имат поведение, което е неуместно или сексуално – провокиращо;

-Да оправдават или да участват в поведение спрямо деца, което е незаконно, рисковано или е свързано с насилие;

-Да се държат по начин, предназначен да засрами, унижи, омаловажи или опозори дете, или по някакъв друг начин да окаже емоционално насилие;

-Да дискриминират, да покажат разлика в отношението или да демонстрират благоразположение в полза на определени деца за сметка на други.

-Служителите на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре следва да отчитат факта, че може да им се наложи да работят с деца, които, поради обстоятелствата и злоупотребите, които са преживели, могат да използват взаимоотношенията, за да получат “специално внимание”. Възрастният винаги се счита за отговорен, дори и когато детето има съблазнително поведение. Възрастните следва да избягват да се поставят в компрометиращо или уязвимо положение.

-Неподходящото поведение спрямо децата е основание за дисциплинарно наказание.

5.3. Процедура за докладване на съмнения или свидетелство за злоупотреба/насилие спрямо деца

 • Всички доказани и предполагаеми нарушения на политиката за закрила на детето, ще бъдат незабавно съобщавани на Секретаря на читалището- отговорник- експерт от екипа на  НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре по закрила на детето. Той ще има следните задължения:
  Регистрира получената информация при спазване изискванията за конфиденциалност и стартира съответната процедура за разглеждане на съмнения, твърдения или жалби за оказано насилие над дете, недопустимо поведение или неправилно използване на визуално изображение на дете;
 • Отговаря за разпространение на политиката и за запознаване на всички служители, доброволци и партньори с нея;
  Отговаря за провеждане на обученията на новоназначените служители относно политиката за закрила на детето;
 • Оказва подкрепа на служителите, за които има съмнения, твърдения или постъпили жалби за насилие над дете, недопустимо поведение или неправилно използване на визуално изображение на дете;
 • Консултира и оказва подкрепа на съответния орган, който разглежда сигналите.
 • Отговаря за периодичния преглед на политиката и за нейното актуализиране.

НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре ще предприеме необходимите действия за защита на дете/деца, за които има сигнал, че са жертва на насилие.

Данните за контакт на експерта- отговорник за закрила на детето при НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре “, на местните органи по закрила на детето, полицията и спешна медицинска помощ ще бъдат поставени на видно място и ще бъдат лесно достъпни.

НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре си запазва правото да предприема дисциплинарни действия срещу всеки, чиято вина е доказана по време на разглеждане на сигнала. Това може да включва и докладване на случая в полицията.

5.4. Визуални изображения, свързани с деца

При използването на визуални изображения – снимки и видеоматериали – НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре се стреми да представя децата и семействата с уважение и при зачитане на тяхното достойнство. Като се има предвид, че изображенията са изключително важен елемент при представянето работата на организацията пред широката публика и други партньори, а също и за целите на набирането на средства, НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре винаги ще се стреми да съхранява достойнството на всички, с които работи и няма да използва изображения, които са непочтителни или унизителни.

Когато се използват визуални изображения, организацията се придържа към следните принципи:

 • Уважение достойнството на децата и семействата. Никога не се снимат лица, които заявяват, че не желаят да бъдат заснемани. По време на процеса на изискване на съгласие следва да се обяснява предназначението на снимките и визуалните казуси. Фотографите следва да бъдат внимателно инструктирани във връзка със заснемането на подходящи снимки и задължението да дават възможност на субектите да откажат да дадат съгласие, ако не желаят да участват. Винаги когато е възможно, фотографите се придружават от служител на организацията. Лицата, представляващи детето, подписват декларация за съгласие за участие на детето в снимки или видео-изображения.
 • Субектът не се експлоатира.
 • Изображенията се използват правдиво.
 • Поддържат се стандарти по отношение на добрия вкус и благоприличие, които отговарят на мисията, целите и ценностите на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре
 • Поддържат се високи технически стандарти за изображенията.
 • Поддържа се подходяща фото-библиотека. Всички изображения се съхраняват отговорно и се документират по подходящ начин.

5.5. Организации-партньори

Всяка договореност между НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре и други организации – нейни партньори, които предоставят услуги на деца, ще изисква гаранции, че при тях съществуват политики и процедури за закрила на детето, като се отчита фактът, че липсата на такива политики може да постави децата и организацията в риск.

При подписване на споразумения за партньорство НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре ще изисква една от клаузите от тях да се отнася до спазването на общи принципи и стандарти за закрила на детето.

5.6. Процедури за изпълнение на политиката

Политиката е конкретизирана в следните процедури, които са неотменна част от нея:

 • Политика и процедура за набиране и подбор на служители, доброволци и консултанти към НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре
 • Процедура за докладване на свидетелство или съмнение за насилие.
 • Политика на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре за използването на визуални изображения на деца
 • Политика и процедури на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре за регламентиране на отношенията между деца и служители, доброволци и наети към организацията лица.

 

Документът е разгледан и приет от Читалищното настоятелство на НЧ”Л. Каравелов 1897”-с. Куртово Конаре на 27.06.2016г.

Стратегия

EEA_Grants_JPG_4642_1

Програма за подкрепа на НПО в България

 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Проект: Колкото повече, толкова повече

 

СТРАТЕГИЯ

НА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ  1897”

с. КУРТОВО КОНАРЕ

2015-2020 г.

 

Проект”Колкото повече, толкова повече” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ”Л. Каравелов 1897”-Куртово Конаре и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

READ MORE »

История

КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1897”- с. КУРТОВО КОНАРЕ

story Куртово  Конаре е разположено в Тракийската низина на левия бряг на река Въча.Отстои на 25 км югозападно от Пловдив, на 7 км  северно от полите на Родопите и на 5 км от общинския център-гр.Стамболийски.На запад естествената граница между К.Конаре и с.Ново село е Стара река.

  От исторически източници е ясно ,че селото е образувано през 1760 г. от сливането на двете съставни села – Куртово и Конаре.
През 1848г. е построена църквата „Св.Атанас”, а три години по-късно се открива килийно училище.През 1880г. е построено училище”Св.Св.Кирил и Методий” в църковния .То е едно от първите училища в този район.

READ MORE »

Мисия

Читалище” Л. Каравелов 1897” е основано на 28 септември 1897г. Оттогава до днес то е духовният център на с. Куртово Конаре. Мисията на читалището е да създава и разпространява духовни ценности, чрез развиване на творческите способности и задоволяване на културните, образователните, информационните, социалните и др.  потребности и интереси на общността.  Към читалището функционират множество школи, клубове, кръжоци и състави за любителско творчество и гражданско образование..

Многобройни са спечелените награди от национални и международни конкурси, фестивали, събори и изложения.. Библиотеката на читалището предлага любими и нужни четива на своите читатели, независимо от възрастта им..Читалището работи по програми и проекти, даващи възможност за ориентирането му в променящата се социална среда.

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница