Стратегия

EEA_Grants_JPG_4642_1

Програма за подкрепа на НПО в България

 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Проект: Колкото повече, толкова повече

 

СТРАТЕГИЯ

НА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ  1897”

с. КУРТОВО КОНАРЕ

2015-2020 г.

 

Проект”Колкото повече, толкова повече” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ”Л. Каравелов 1897”-Куртово Конаре и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница