ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НЧ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – с.КУРТОВО КОНАРЕ ЗА 2023 г.

ВЪВЕДЕНИЕ:

Годишната програма за развитие  на читалищната дейност през 2023 г. е съобразена с изискванията на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища. Изготвянето на Програмата цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалището като важна обществена институция, градяща културната идентичност на с. Куртово Конаре.

Тя обобщава най-важните моменти в работата на читалището , приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за укрепването, модернизирането и развитието му в общодостъпно и желано място за местната общност. Ще се работи за създаване на условия за превръщането на институцията в информационно-образователен център,  утвърждаващ ценностите на гражданското общество.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО:

На територията на с. Куртово Конаре  Народно читалище „Любен Каравелов 1897” е единственият духовен и граждански  център за хората от общността на различни възрасти.

Читалището има изключително значение за укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, традиционната култура и духовни ценности.

READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки