Monthly archives for October, 2015

Граждански панел ”Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене?” – Обобщение на предложенията и препоръките на участниците

Фондация „Глобални библиотеки – България” 

Конкурс за проекти – 2015

„Библиотеката – активен участник в обществения живот”


Проект: Гражданско участие за промяна “
Граждански панел ”Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене?”

16.10.2015 г.

Обобщение на предложенията и препоръките на участниците 

 1. Първи тематичен блок „Какво да се подобри в управлението на Куртово Конаре” ?

1.1. Какво да се подобри в работата на институциите на местната власт по отношение на прозрачност, отвореност, диалогичност?

 • Интерактивен и модерен общински сайт с актуална информация за общината и за кметства, с публични регистри, обяви, обратна връзка, новини от всички области и др.
 • Фейсбук страница на Кметство Куртово Конаре
 • Информационно табло пред Кметството / за обяви, дневен ред на сесии, решения, свързани с Куртово Конаре и др./
 • Пощенска кутия за предложения, жалби и др. / за по-възрастните жители/
 • Издаване на месечен общински вестник
 • Местната власт да инициира редовно публични форуми – дискусии,срещи, събрания и др. при търсенето на решения по важни местни въпроси;
 • Отчетност пред местната общност – регулярни отчети за работата по проекти и и за бъдещите намерения
 • Годишен отчет за работата на Общината и Кметството
 • Приемни дни на общинския кмет и кмета на Кметство -Куртово Конаре в Куртово Конаре
 • По-големи правомощия на кметовете в селата / възложени от общинския кмет/
 • Работа, съвместно с Обществен / Граждански съвет на ниво Община и Кметство

1.2. Какво да се подобри в работата на институциите на местна власт по отношение на основните проблеми на селото: Липса на канализация; Лошо състояние на пътища и общинска инфраструктура; Обществения ред и сигурност;Замърсяване?

 • Промяна на Наредби №1 и № 2 на община Стамболийски
 • Въвеждане на глоби и санкции за нарушителите- относно замърсяване, горене на отпадъци, нарушаване на обществения ред и др.
 • По-големи правомощия на Кмета на Кметство-К. Конаре, относно санкциониране на нарушителите
 • Видеонаблюдение на възлови места – входни и изходни пътни артерии, център, м.»Върбиняка»
 • Изграждане на компостна площадка – биологично сметище за изхвърляне на растителни отпадъци
 • Съдействие от Кметството за предоставяне на контейнери за отпадъци при ремонтни дейности
 • Регулярни междуинституционални срещи за обществено осведомяване – Община, Кметства, РПУ- Стамболийски, РИОСВ – Пловдив и др.
 • Пълно взаимодействие между община и кметство при изготвяне на стратегически документи, и общински планове
 • Координация и взаимодействие на ниво Община Стамболийски – Кметство Куртово Конаре при подготовката на проекти – ОП на ЕС, ПРСР, национални програми

 2. Втори тематичен блок „Как гражданското участие в Куртово Конаре да стане по ефективно?»

2.1. Кои са  за Вас механизмите на участие във взимане на решения и формиране на местни политики?; Кои са най-удачните форми за граждански контрол върху дейността на институциите?

 • Механизми на участие:

–  Местна гражданска инициатива с подписка – при решаване на местни проблеми и искания на гражданите / Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г./

– Иницииране и провеждане на  местни  референдуми / Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г./

-Общо събрание / Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г

– По-активно участие на гражданите в публичното обсъждане на общинския бюджет

– Създаване на Обществен /грождански/ съвет

-Иницииране от страна на гражданите на публични дискусии, срещи, кръгли маси, граждански форуми и др. по важни местни проблеми

– Реализиране на проекти  от граждански сдружения  в области: демократично управление и др.

 • Граждански контрол чрез:

–  Обществен съвет

– Реализиране на проекти на НПО за граждански контрол и мониторинг на определени общински дейности

– Активно гражданско участие в обсъждания на отчети,  публични дискусии и др.

-Предоставяне на информация от ОбС и общинска администрация на представители на Обществения съвет

– Редовно информиране от страна на Кмета на Кметство Куртово Конаре и общинските съветници  по актуални въпроси, решения на ОбС, дневен ред на сесии на ОбС и др.

2.2. Какво да се подобри в механизмите на гражданско участие по отношение на основните проблеми на селото: Липса на канализация; Лошо състояние на пътища и общинска инфраструктура; Обществения ред и сигурност; Замърсяване ?

 • Иницииране на срещи, дискусии и др. с цел информираност на общността
 • Активна гражданска позиция – подаване на сигнали, снимки и др. / относно замърсяването /
 • Граждански инициативи с подписки
 • Общественият съвет да участва активно за разрешаване на местните проблеми – в комисии на ОбС, на сесии на ОбС, пред институции и др.
 • Да се работи с представители и на държавни институции – срещи с народни представители, представители на министерства, агенции и др. – за реализация на местни проекти и разрешаване на основните проблеми – по време на местни събития, празници, фестивали и др.

Покана за свикване на отчетно-изборно събрание на МИГ Стамболийски

П О К А Н А  

От: УС на СНЦ “МИГ – СТАМБОЛИЙСКИ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       Управителният съвет на СНЦ „МИГ Стамболийски”, на основание чл.28 от Устава на Сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ,  свиква заседание на Общото събрание на 18.11.2015 г. /сряда/ от 18 ч. в залата на 2-ри етаж на НЧ”Л. Каравелов 1897”- Куртово Конаре, при следния Дневен ред:

 

 1. Приемане на нови членове на сдружението;
 2. Отписване на членове по тяхно желание
 3. Изменение на устава на сдружението;
 4. Избор на членове на Управителен и Контролен съвет;
 5. Избор на Председател на управителния съвет;
 6. Приемане на решение за кандидатстване по под мярка 19.1. на ПРСР
 7. Разни

 При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  и чл. 32 от Устава на „МИГ Стамболийски”, събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Регистрацията на присъстващите на събранието започва в 17,45 ч.

 

Граждански панел

logo.png“Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по привлекателно място за живеене?” – това бе темата на гражданския панел, който обедини енергията на активни жители на селото в посока гражданско участие и влияние при формирането на местни политики. Бяха поставени и основите на дългоочаквания Обществен съвет на Куртово Конаре.
Провеждането на Гражданския панел е част дейностите по проект”Гражданско участие за промяна”, финансиран в Конкурса за проекти – 2015 на Фондация”Глобални библиотеки-България”- „Библиотеката – активен участник в обществения живот”.

« 1 of 5 »

Бяха връчени наградите на участници в конкурса за рисунки – “Как искам да изглежда моето село?”. Във фоайето на читалището бяха изложени картини на художниците, участвали в пленера”Споделена красота”. Конкурсът за детски рисунки и пленерът също са част от проектните дейности.
Благодарим на всички участници и на експерт Емилия Лисичкова от Платформа АГОРА- наш партньор по проекта!

”Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене?”

IMG_1404

Граждански панел

Каним за участие всички заинтересовани страни:
– активни граждани,
– представители на институции
– бизнес,
– млади хора
Цел на събитието: Извеждане на препоръки и предоставяне на местната власт
Гражданският панел е част от Дейност2 на Проект „Гражданско участие за промяна „ на НЧ”Л. Каравелов 1897”-Куртово Конаре- Тематична област 1-Достъп до информация, гражданско участие, доброволчество

Конкурс за проекти – 2015
„Библиотеката – активен участник в обществения живот”

Фондация „Глобални библиотеки – България”

Фестивалът като случване

Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти, познат още като Куртово Конаре Фест, се проведе за седми пореден път на 11,12 и 13 септември 2015г. Страстите около събитието отшумяха и вече по-спокойно може да се анализира какво се постигна, доколко е ефективен и какви са ползите за различните целеви групи.

« 1 of 4 »

READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница