Правила за обслужване

библиотека2

ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1897” – с. Куртово Конаре

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  Тези правила за обслужване уреждат взаимоотношенията с потребителите в Библиотеката при НЧ ”Л. Каравелов 1897”- с. Куртово Конаре, съобразно Закона за обществените библиотеки, в сила от 6 юли 2009 г. (Държавен вестник, бр.42/2009г.)

Чл. 2. Библиотеката осигурява достъп до знание, информация, учене през целия живот чрез разнообразие на ресурси и услуги и е общодостъпна за всички членове на обществото, независимо от раса, националност, етническа принадлежност, възраст, пол,религия, език, специални потребности, политически убеждения, икономически или трудов статус или образователно равнище.

Чл.3. /1/ Работното време на Библиотеката се определя със заповед на председателя на Читалищното настоятелство.

/1/ Библиотеката не работи с потребители при инвентаризация, пренареждане или почистване на фондовете. Определените за това дни се обявяват предварително.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.4. Всеки граждани има право да ползва услугите на Библиотеката, за което трябва да се регистрира като неин потребител.

Чл.5. /1/ Отношенията между потребителите от една страна и Библиотеката от друга страна, се подчиняват на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

/2/ Когато Библиотеката предостави на потребителя библиотечни, библиографски и информационни услуги или библиотечни документи със задължение той да ги върне, между двете страни изниква договор-заем за послужване съгласно чл.243-245, 247, 249 от Закона за задълженията и договорите.

/3/ Сключването на договора между потребителя от една страна и Библиотеката от друга страна се удостоверява с писмен документ, който представлява Читателска карта за идентификация,Читателска карта за заемане.

/4/ Всеки регистриран потребител заплаща ежегодна вноска за ползване на Библиотеката, определена със заповед на председателя на Читалищното настоятелство.

 • в Читателската карта за идентификация се записва номера на платената годишна такса.
 • в Читателската карта за заемане библиотекарят попълва личните данни – три имена, адрес, телефон за връзка, професия, образование, месторабота или учебно заведение, дата на издаване на картата за заемане с подпис на потребителя.
 • В нея се попълват данни за заетите библиотечни документи – инвентарен номер, автор, заглавие и подпис при получаване.
 • Библиотекарят поставя датата на връщане и се подписва при връщане на документите.

/5/ Регистрацията се подновява всяка година и се вписва в картата за идентификация

/6/ Не се регистрират като потребители гражданите, имащи минали задължения.

/7/ С безплатен читателски абонамент се ползват граждани, отговарящи на решение на Читалищното настоятелство

/8/ При регистрирането на потребителите се спазват следните изисквания:

 • Пълнолетните граждани се записват, като представят документ за самоличност.
 • Децата и юношите от 6 до 14 навършени години се записват с документа за самоличност на родител или настойник.
 • Български граждани с временна регистрация в с. Куртово Конаре се записват като потребители по общия ред.
 • При промяна на адрес,телефон и други лични данни, потребителят е длъжен да съобщи за това.

/9/ Личните данни на потребителите се ползват единствено за служебни цели и са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни.

/10/ При регистрирането, потребителите се информират за видовете услуги, които могат да получават от Библиотеката, за мястото и реда за получаването им, за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката, съгласно разпоредбите на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

Чл. 6.  Библиотеката обслужва потребителите си с библиотечни документи и извършва други видове библиотечни услуги.

Чл.7./1/ Библиотеката предоставя на потребителите си основни и специализирани библиотечни услуги, съгласно  чл.27 от Закона за обществените библиотеки

/2/ Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно

/3/ Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно според Ценоразпис, утвърден със заповед на председателя на Читалищното настоятелство .

/4/ Ползването на библиотечните документи се осъществява или в читалнята на библиотеката или те се заемат за дома.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ЗАЕМАНЕНА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

Чл.8. /1/ Потребителите могат да вземат за дома си не повече от 5 броя библиотечни документи и не повече от 1 екземпляр от едно заглавие.

/2/. Съгласно чл.39ал.1 от Наредбата за опазване на библиотечните фондове потребителите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи: скъпи и ценни библиотечни документи (ръкописи, архивни материали,  старопечатни издания, редки публикации и справочни издания,периодични издания с научна стойност и др.);както и библиотечни документи, получени по между библиотечно заемане.

Чл.9. /1/ Срокът за заемане за дома е 30 дни.

/2/ Срокът може да бъде удължен, по искане на потребителя два пъти, само ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели.

Чл.10. /1/ Библиотекарят вписва заетите библиотечни документи в читателската карта за заемане, като потребителя се подписва срещу всеки един поотделно. При връщане на заетите документи библиотекаря ги проверява и се подписва,че са приети обратно.

/2/ Потребителите ползват в читалнята изложените на свободен достъп броеве от получаваните периодични издания, без да попълват за тях заемни бележки.

РАЗДЕЛ  ПЕТИ

ДРУГИ УСЛУГИ

Чл.11.Библиотеката предоставя интернет достъп за образователни, социални и научни цели

Чл. 12.  Достъп и ползване на интернет./1/ Всеки регистриран потребител има право да ползва кабелен интернет в Библиотеката на определените за това компютризирани работни места, както и безжичен интернет.

/2/ В случаите, когато той не е регистриран потребител, заплаща такса по утвърдения Ценоразпис за платените услуги в Библиотеката..

/3/ На територията на Библиотеката се разрешава ползване на личен PC или друго мобилно устройство.

/4/ Не се разрешава

 • Теглене на софтуер, филми, музика и други материали, нарушаващи авторските права;
 • Инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталиран;
 • Разглеждането на сайтове, съдържащи порнография или насилие;
 • Консумиране на храни и напитки в залите за ползване на компютри от потребителите;
 • Включването на личните компютри в библиотечната мрежа.

/5/ Времевият лимит за ползване на кабелен интернет от един потребител е 60 минути. След изтичане на времето е възможно удължаване, при липса на други чакащи потребители

 

/6/ Тридесет минути преди края на работния ден потребителите преустановяват работа на компютрите.

/7/ Личното съхранение на информация, в резултат на издирване, става само в присъствието на библиотекаря.

/8/ При нарушаване на някое от правилата достъпът се прекратява. При повторно нарушение потребителят се лишава от достъп за определено време по преценка на ръководството.

РАЗДЕЛ  ШЕСТИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.13. На основание Наредбата за запазване на библиотечните фондове, потребителите поемат задължения и отговорности, чието неизпълнение води до плащане на глоби или до отнемане на правото им да ползват услугите на библиотека.

Потребителите са задължени:

 1. Да оставят личния си багаж на определеното място.
 2. Да пазят ред и тишина в библиотеката.
 3. Да бъдат в чист, угледен и приличен вид.
 4. Да се отнасят с уважение към библиотекаря и останалите потребители,да не нарушават правилата за вътрешния ред, да не предизвикват околните към неетично поведение и не повишават тон.
 5. Да ползват библиотечните документи внимателно,като ги пазят чисти, не ги повреждат,като подчертават текста или правят бележки по него.

6 . Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря.

 1. Да връщат заетите библиотечни документи в определения срок и в добър вид.
 2. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
 3. Да преустановяват работата с библиотечните материали 30 минути преди края на

работното време.

Не се разрешава:

 1. Внасянето на собствени книги в библиотеката.
 2. Внасянето на храни и напитки в читалнята и залата.
 3. Не се допускат и обслужват читатели в нетрезво състояние и с неприличен външен вид.
 4. Внасяне на животни в сградата.

Чл.14. Когато потребителят не върне или не презапише библиотечен документ в определения срок,той заплаща глоба за закъснението приета от ЧН.

Чл.15. На основание чл.66 от Закона за обществените библиотеки, който повреди,унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд, се наказва с глоба.

Чл.16./1/На основание чл.31, ал.5, т.1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове,ако зает библиотечен документ бъде повреден или не може да бъде върнат,потребителят се задължава да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр,с друго издание със същото заглавие,с равностойно по съдържание и цена издание или да заплати в петкратен размер пазарната му стойност по в момента действащи цени.

/2/ Когато потребителят системно връща заетите библиотечни материали в лошо физическо състояние,той се лишава от читателски права.

Чл.17. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност съгласно разпоредбите на НПК.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАРЯ

Чл.18. Библиотекарят е длъжен:

1.Вежливо да посреща, информира и компетентно да упътва потребителите според техните интереси.

 1. Да съдейства за запознаването на новите потребители със средата на ползване на библиотечните документи и услуги в библиотеката,с правата и задълженията им.

3.Да дава първичната фактографска информация на посетителите.

 1. Да оказва помощ на потребителите при работа със справочния апарат и с фондовете на свободен достъп.
 2. Да подпомага потребителите при работа с традиционните и електронните информационни ресурси в библиотеката.
 3. Да спазват установените режими на съхраняване и опазване на книжните фондове.
 4. Своевременно да регистрира заемането и освобождаването на библиотечни документи от потребителите и да проверява състоянието на върнатите библиотечни документи.
 5. Да не допуска изнасяне на документи от читалните зали и преотстъпването им без тяхно разрешение;
 6. Да не допуска подчертаване и късане на страници.
 7. Да се грижи за реда и тишината.
 8. Като администратори на лични данни носят отговорност за опазване на личните данни на потребителите (по Закон за защита на личните данни)

Чл.19. В отношенията с потребителите, библиотекарят спазва приетите норми на вътрешно нормативните документи, както и принципите на Етичния кодекс на служителите в  НЧ ”Л. Каравелов 1897” .

РАЗДЕЛ ОСМИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20.  При констатиране на нарушения по този правилник, библиотекарят е задължен да уведоми ЧН.

Чл.21.  Настоящите Правила за обслужване на читателите са разработени на базата „Закона за обществените библиотеки”,”Типовите правила за обслужване на читателите на библиотеките” от 1995 г. и раздел 5 и 6 на „Наредба за запазване на библиотечните фондове” от 1995 г., утвърдени от МК.

Чл.22.  Настоящите правила се актуализират при промяна на нормативната база.

Чл.23.  Настоящите Правила за обслужване на читателите влизат в сила от 08.08.213г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение № 1 Основни библиотечни услуги
1. Ползване на библиотечните колекции в  Библиотеката и извън нея;
2. Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация;
3. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни;
4. Достъп до интернет за научни, образователни и социални цели;
5. Организиране на културни събития;
6. Обучителни услуги.
Приложение № 2 Специализирани библиотечни услуги
1. Предоставяне на писмена библиографска информация;
2. Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;
3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;
4. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
5. Копиране на библиотечни документи;
6. Публикуване на издания;
7. Куриране на изложби;
8. Квалификационни и експертно-консултантски услуги.

 

 

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница