Стратегия

EEA_Grants_JPG_4642_1

Програма за подкрепа на НПО в България

 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Проект: Колкото повече, толкова повече

 

СТРАТЕГИЯ

НА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ  1897”

с. КУРТОВО КОНАРЕ

2015-2020 г.

 

Проект”Колкото повече, толкова повече” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ”Л. Каравелов 1897”-Куртово Конаре и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

1.Въведение

 

Настоящата Стратегия е разработена по Проект” Колото повече, толкова повече” – Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство – 2009-2014г.

Стратегията има за цел да подобри бъдещата работа на читалището, да очертае мисията на организацията, нейната визия, основни приоритети, цели и мерки за работа. Същевременно  тя допринася за повишаване на капацитета на читалищните дейци и партньорите.

В изготвянето на Стратегията участваха:

Изпълнителният екип и Настоятелството на читалището,

членове на Проверителната комисия и доброволци,

представители на местни институции /Кметство, ОДЗ”Детски рай”, ОУ”Св. Св. Кирил и Методий”/

експертите: Юрий Вълковски – културолог – в областите „Стратегическо планиране” и „Фестивален мениджмънт” ,

Красимира Величкова – Български дарителски форум – в област”Техники за набиране на средства и дарителство”

Вера Кирилова /НАРД/ – област”Работа в екип и доброволчество”.

За изработването на Стратегията бе проведена анкета, в която се включиха 302 представители на общността /вкл. и он-лайн/ и бе изготвен подробен анализ –Приложение 1

 

 1. НЧ” Л. Каравелов 1897” – анализ на културното  наследство, битовите и културните традиции на общността,  връзки с миналото и визия за развитие в новите реалности

Куртово  Конаре е разположено в Тракийската низина на левия бряг на река Въча.Отстои на 25 км югозападно от Пловдив, на 7 км  северно от полите на Родопите и на 5 км от общинския център-гр.Стамболийски.На запад естествената граница между К.Конаре и с.Ново село е Стара река.  От исторически източници е ясно ,че селото е образувано през 1760 г. от сливането на двете съставни села – Куртово и Конаре.
През 1848г. е построена църквата „Св.Атанас”, а три години по-късно се открива килийно училище.През 1880г. е построено училище”Св.Св.Кирил и Методий” в църковния .То е едно от първите училища в този район.

 Куртово Конаре е прочуто със земеделието си.През 1894 г. в мелницата на Александър Димитров е смлян първият килограм червен пипер не само в селото,а и в страната.През 1896г. ,пак в Куртово Конаре, се отглеждат първите ранни домати в България,пренесени от Цариград благодарение на същия Александър Димитров.

   В землището на Куртово Конаре се намира двореца „Кричим”- едно от любимите места на Цар Борис III и неговото семейство.През 1937г. царица Йоанна дарява на селото първата селска детска градина.

С  още много неща може да се похвали селото и едно от тях е неговият духовен център-Народно читалище”Любен Каравелов 1897” . То е основано на 28.09.1897г. по инициатива на Димитър Царев, Христо Добрев, Симеон Попов, Георги Нинков и Димитър Попов.Христо Добрев-един от основателите на читалището е оставил следните писмени сведения :”През есента  на 1897г., аз – Христо Добрев бях учител в село Кадиево, а в селото ни – Куртово Конаре работеха учителите : Димитър Иванов/Царев/, Симеон Попов, Георги  Нинков и Димитър Попов. До този час в селото ни нямаше читалище.Гореказаните учители, като взеха предвид ползата  и значението от читалищата по селата, където школското учение е по-слабо, няма държавни библиотеки, няма театри и пр., взеха инициативата за образуване на читалище в селото ни. И един ден, на 28.09.1897г. се събрахме в селото, в старото училище и го образувахме, като го наименувахме на името на стария български революционер и книжовник – Любен Каравелов”.Първи членове, освен учителите бяха още и селяните : Атанас Найденов, Илия Петров, Ангел Минчев, Никола Добрев, Димитър Хаджийски, Ангел Милушев, свещеник Георги Симеонов и др. В неделя, при стичане на цялото село, се извърши водосвет от свещеника Георги Симеонов, а учителите Димитър Иванов и Христо Добрев казаха по някоя дума за ползата и значението на читалищата в страната. Първото здание, в което се помещаваше читалището бе старото дюкянче на Дядо Добри Стоянов /Бичето/ – на площада.Така основахме това читалище и го поддържахме от членски внос, с волни помощи, с вечеринки и  театри. Записахме му вестници и списания.Посещаваше се от селяните. Ето това читалище съществува и сега.”/Записал Хр.Добрев-1938г./

Просветната дейност, която развивало читалището чрез изнасяне на сказки и беседи, рлазпространение на книги за прочит и различните театрални постановки, просвещавала населението на Куртово Конаре. всяка вечер малкото кафене било посещавано от селяните, които четяли вестници и списания и обсъждали вътрешните и международните събития.Животът в читалището замрял по време на Балканската, междусъюзническата и първата световна война, за да се възроди отново през 1924 година. Инициатори на старите традиции и развитие на културната дейност в селото станали учителят Стефан Горинов, старите учредители-Димитър Царев, Атанас Найденов и синът на свещеник Георги Симеонов-учителят Симеон Попгеоргиев. Подела се дейност за събиране на книги от населението и за кратко време били събрани 522 тома .По сведение на Стефан Симеонов Попов, неговият баща-Симеон Попгеоргиев направил първото дарение от 12 тома добре подвързани народни умотворения/ издание на БАН/ и други книги. Те се съхраняват и до днес в читалищната библиотека. Сред тях е и енциклопедията на братя Данчови.

По времето 1924-1944г. била създадена и съществувала театрална трупа. Под ръководството на Стефан Горинов и с участието на местната интелигенция са изнесени много пиеси, сред които : „Хан Татар”, „Спекуланти”, „Кара Танас”, „Йончеви ханове”,”Камбаните на Св.Климент”, „Милионерът” и др. Всички пиеси се радвали на голям успех.Учениците също изнасяли вечеринки и утра в салона на общинската сграда.

През 1934г. читалището се преместило от малкото дюкянче в новопостроеното продължение на общинската сграда / сегашната телефонна централа/. Помещението било приспособено за кафе-сладкарница. В него била разположена библиотеката.Там, пиейки си кафето, жителите на Куртово Конаре можели да прочетат  вестници и списания и да побъбрят за политика, а и за всичко,което ги вълнува.През 1936г. с пари, събрани от населението, бил закупен радиоапарат. Подобни придобивки по това време били рядкост и затова всички много се гордеели. По всяко време имало хора, дошли да чуят новините от страната и света. В периода 1924-1944г. библиотекари са били :Недялка Милушева, Маргарита Паскова, Стефан Горинов. Длъжността била нещатна.През тези години активно участници в читалищния живот са:братя Къдринови, Илия Младенов, Илия Попов, Ангел Царев, Коста Динов, Александър Манчев и др.За да подпомага дейността си читалището било оземлено с 20 дка ниви от общината.

След 1944г. читалището постепенно губи своята автономност и се превръща в държавна институция.Унищожена е и читалищната собственост, а земята се кооперира в ТКЗС. Трансформира се образа и дейността на читалищните членове.Щатните вече служители се подчиняват на решенията не на Читалищното настоятелство, а на многото шапки отгоре.

Въпреки посочените негативи от този период има и много положителни неща. Задължителната масовост  неминуемо е повлияла благоприятно на много хора. Конкуренцията между отделните селища и различните фестивали обогатяват жанрово читалищната дейност. Положителен е и фактът, че във всяко село и град изниква естественият стремеж да се построи сграда, която да е най-личната и представителна. Много показателна в това отношение е дописката на Величко Къдринов във в.”Читалищна дума”, бр.1-II.1947г.:”Читалището ни е едно от най-старите в околията. Под енергичното ръководство на народния учител и председател на читалището-др.Стефан Горинов, който не пожали нито труд, нито време, можа да обедини над 250 членове, редовно отчетени, от които 150 са Ботева читалищна младеж. Всички масови организации са колективни членове на читалището, включително и детската организация”Септемврийче”, която подари 10 000 лв.за фонд”Постройка на читалищен дом”. Към читалището има смесен хор и оркестър, състоящ се от 35 души, театрална трупа от 20 души под ръководството на председателя на читалището- Стефан Горинов. Откри се просветен университет, като през този сезон се изнасяха сказки с просветен, здравен и стопански характер.В началото на месец декември , на извънредно годишно събрание, се прие план за културно-просветна работа, изработен от културно-просветния комитет. На 15.12.1946г. бе тържествено чествана 90 годишнината на първите народни читалища в България, на която подходяща беседа изнесе председателят на читалището Стефан Горинов.Театралната трупа изнесе пиесата „Спекуланти”. На 31 число, същия месец, послучай посрещането на Нова година, Ботевската младеж изнесе комедията „Под чехъл”. Хорът и оркестърът изнесоха няколко номера. Поднесоха се новогодишни пожелания от културно-просветните и политически организации.на втория ден на Коледа любителска трупа от средношколци и студенти изнесоха пиесата с въздържателно съдържание „Дванадесети час” от Ив.Божанов .Преди откриване на представлението участъковият лекар – д-р Пасков изнесе лекция на тема „Алкохолизъм”. Хорът на читалището , под ръководството на диригента Ангел Попов, в празничните дни обхождаше именниците и даренията, които постъпваха се внасяха във фонд „Постройка читалищен дом”.Селяните с готовност се отзоваха на подобни инициативи на читалището, защото най-голямата им болка засега е, че все още си нямаме подходящ читалищен дом, който действително да отговаря на материалните възможности и духовните интереси на селото. С общи усилия, млади и стари, с всестранната помощ на народната власт, в най-близките години и тази мечта за Куртово Конаре ще бъде реалност.”Дописник:В. Къдринов

Съживяването на читалищната дейност породило необходимостта от читалищна сграда. За тази цел се избрал инициативен комитет от 8 човека за събиране на средства.За кратко време се събрали 1 525851 лв., които били внесени в БНБ. С участието на населението на Куртово Конаре, с труд и средства, бил построен новият читалищен дом с театрален салон с 400 места, голяма библиотека, книгохранилище, младежки клуб, ритуална зала, репетиционни стаи и др. Новата сграда на читалището е открита на 27.12.1959г. По този случай се състояло вълнуващо тържество, на което присъствали гости от селото, от София, от Пловдив и от съседните села. На откриването, председателят на общинския съвет- К.Динов произнесъл следното слово : ”Построяването на този величествен дом-красавец стана възможно при непосредственото  ръководство и помощ от страна на съвета, на строителната организация в лицето на поделение 30-20 и непосредственото участие на цялото население.Сега имаме пълната възможност да развиваме още повече културния живот на нашето село, да дадем простор на нашите таланти, да посрещаме гости на нашата сцена.Този красив дом на културата, изграден с наши средства и труд, говори за голямата любов на нашето население към просветата и културата.”

ДнесНЧ”Л. Каравелов 1897”  е  не само културен, но и активен граждански център и развива богата дейност, съобразена с новите реалности.

Основни дейности:

>Библиотека

Библиотеката при Народно читалище „Любен Каравелов”- с.Куртово Конаре,обл.Пловдив съществува от самото създаване на читалището. През 2015 г. се навършиха 118 г.от времето, когато родолюбиви местни жители поставят началото. Това е един от първите духовни и общностни центрове в Пловдивски регион.
Днес библиотеката е разположена в голямата читалищна сграда в с. Куртово Конаре, заема площ от 96 кв.м. с две помещения – за деца и възрастни и разполага с библиотечен фонд от над 10 000 библиотечни единици. В Читалището има отделна щатна бройка за библиотекар. В развитието си през годините библиотеката се променя съобразно потребностите на своите ползватели. В момента тя разполага с компютърна зала, оборудвана с 5 бр. компютри, мултимедия, екран, принтер, скенер -чрез Програма”Глоб@лни библиотеки”. В библиотеката има интернет връзка и ползването на компютрите е безплатно за регистрираните читатели. Годишно в библиотеката се обслужват над 300 читатели, раздават се над 2100 библиотечни документи, извършват се информационни справки, а посещенията годишно са над 2800.

Читалищната библиотека е не само място за раздаване на книги. Тя има образователна функция. В нея се подреждат витрини и изложби, представят се най-новите издания – справочна и художествена литература, организират се срещи с творци, премиери на книги, конкурси, викторини, уроци и др. В нашата библиотека са гостували утвърдени български и чужди автори и издатели като: Асен Босев, Стефан Цанев, Радой Ралин, Георги Мишев, Веселин Сариев, Недялко Славов, Здравко Попов, Добромир Тонев, Николай Гюлев, Димитър Атанасов, Божана Апостолова, Георги Алексиев, Величка Настрадинова, Марин Георгиев, Гавраил Панчев, унгарския писател и фолклорист- професор Петер Юхас , Анго Боянов , Цветана Сестримска,  Петър Чухов и мн. др.
От 2005 до 2010 г.библиотеката е организатор на Националния конкурс за млади поетични таланти в памет на пловдивския поет – Веселин Сариев.

Участие на библиотеката в различни инициативи:
• Маратон на четенето с всички възрастови групи
• Национална библиотечна седмица
• Издаване на рекламни брошури и материали
• Прожекции на филми
• Изготвяне на информационен справочник
• Срещи със земеделски производители
• Фотоизложби и изложби
• Кампании за ЕС
• Образователни кампании
• Безплатни компютърни обучения за деца и възрастни

>Състави

 

– Женски народен хор и оркестър – представителен състав на общината и ЦИОФФ-България –Носител на златни медали от всички Републикански фестивали, реализирани турнета в страната и чужбина /Гърция 1984, 2005/, Латвия-2000, Унгария /1998, 2005/, Турция-2004, Охрид – Р Македония – 2008г., Италия – 2009г.Гърция 2010, Турция – 2011г. , Гърция – 2012 г., Турция – 2013г., Белград – РСърбия – 2014г., Босна и Херцеговина – 2015г. Има студийни записи, радио и телевизионни изяви, вкл. и през 2014 г. Наброява 25 участници. От 1981г. до днес хорът работи с диригент – Радка Стефанова и корепетитор- Иван Стефанов.

– Фолклорен танцов състав за възрастни –– 16 участници. Създаден през 2008 г Има  местни,  национални  и  международни  участия – Италия – 2009г., Гърция -2010г., Турция – 2011г., Гърция- 2012г., Турция – 2013г., Белград – РСърбия – 2014г., Босна и Херцеговина – 2015. Хореографи на танцовия състав са: Елена Димитрова и Мирослав Петров.

– Детска фолклорна група за народно пеене –ръководител – Радка Стефанова, корепетитор – Иван Стефанов, брой на участниците – 8. Има  местни, регионални и  национални участия през 2014г.и 2015г.

 

>Школи, клубове, кръжоци

Школа за пластика от царевична шума”Духовно огледало”

Изработка на царевични кукли, икони и сувенири – преподавател: Маргарита Момчилова, участници – 20  деца от К. Конаре

Този традиционен местен занаят съществува от 30-те години на ХХ век. Опитваме се да възродим и съхраним местните традиции за изработка на предмети от растителни материали, придавайки им съвременен облик. През 2009 г. научихме за изработването на кукли от различни матерали, вкл. и от царевична шума. Участвайки в проект по Програма Живо наследство , събрахме спомените на 30 жени над 55 г. възраст / най-възрастната беше на 94 г./ . Много увлекателно ни разказваха за куклите и материалите, от които са били изработени.Оказа се, че природните материали са били особено ценени при изработката на сувенири, украси за дома и др. В К. Конаре през 30-те години на 20 век е открито и едно от първите земеделски училища в страната, в което учениците – момчета са изучавали градинарство, а момичетата са шиели, бродирали, плели на една и две куки, изработвали сувенири и разни полезни неща за домакинството от върба, царевична шума, ракита и др. п., сериозно се изучавало и готварство – предмети, полезни за всяка бъдеща домакиня. Училището е събирало момчета и момичета не само от К. Конаре, а и от околните села, защото е било тясно специализирано. През 2011 и 2012г. доразвихме нашия проект – този път по Програма Живо наследство 2011 на ФРГИ, събирайки материали и проучвайки какво се е изработвало от растителни материали. Бе изработен и филм със съдействието на ФРГИ, излъчен по БНТ. С този филм и събраните материали , НЧ»Л. Каравелов 1897» – Куртово Конаре изготви проект за местен занаят и се включи в конкурса на Националната система »Живи човешки съкровища 2012» . Проектът ни бе допуснат за участие в Националната кампания»Чудесата на България» и куклите от шума станаха национален победител в класацията за нематериално културно наследство – 2012г.

Кръжокът бе подкрепен от Президента на РБългария-г-н Росен Плевнелиев,
в-к »Стандарт», в-к »Марица», представители на пловдивския елит, община Стамболийски, Кметство К. Конаре и др.
От 2012г. НЧ»Л. Каравелов 1897» си партнира с Фондация»Духовно огледало» с Председател – г-жа Татяна Костадинова. Кръжокът се преименува на Школа Пластика от царевична шума »Духовно огледало» при НЧ»Л.Каравелов 1897». Благодарение на това партньорство бяха осъществени много престижни участия на школата в страната и чужбина.

Участия:
Местни:

– На всички издания на Куртово Конаре Фест и местни изложби
Национални:
-На различни фестивали и изложения – в Стара Загора, София, Пловдив, Русе, Радилово, Брестовица, Созопол, Тополовград, Кърджали, Перущица и др.
-На различни екологични форуми и изложения – «Горичка», БиоМания, Зелени дни и др.п.
– Изложба в Парламента на Р България- декември 2012 г. – със съдействието на г-жа Татяна Костадинова/сдружение”Духовно огледало”/
– Изложба и уъркшоп музея на Възраждането – Пловдив
– Самостоятелна изложба в РЕМ – Пловдив – април 2013г.

– Изложба в Областна администрация – Пловдив – април 2014г.

 • Самостоятелна изложба в РЕМ – Пазарджик – април 2014г
 • Зала”Чудесата на България” – НДК- София, със съдействието на г-жа Татяна Костадинова/сдружение”Духовно огледало”/- 2014г.
 • Руски-културно-информационен център, със съдействието на г-жа Татяна Костадинова/сдружение”Духовно огледало”/- декември 2014г.
 • Изложба в Зала “Чудесата на България” в НДК- София – декември 2013г. -със съдействието на г-жа Татяна Костадинова/сдружение”Духовно огледало”/
  Международни:
  -Изложбен щанд по време на МФФ, Саръмсакли 2011-Турция
  -Изложба на икони от царевична шума в Дом»Витгенщайн» – БКЦ – Виена- април 2013г.-със съдействието на г-жа Татяна Костадинова/сдружение”Духовно огледало”/
  – Изложба на икони от царевична шума в централата на ЮНЕСКО в Париж- юни 2013г.-със съдействието на г-жа Татяна Костадинова/сдружение”Духовно огледало”/
 • Дом „ Витгенщайн” – БКЦ – Виена – март 2014г., .-със съдействието на г-жа Татяна Костадинова/сдружение”Духовно огледало”/
 • Замъкът”Палфи” – Братислава – 2014г., .-със съдействието на г-жа Татяна Костадинова/сдружение”Духовно огледало”/
 • Българското посолство в Токио – май 2014г., със съдействието на г-жа Татяна Костадинова/сдружение”Духовно огледало”/
 • Дни на българската култура – Франкфурт на Майн – октомври 2014г., със съдействието на г-жа Татяна Костадинова/сдружение”Духовно огледало”/
 • Сесия на ЮНЕСКО – Дюни – 2014г., със съдействието на г-жа Татяна Костадинова/сдружение”Духовно огледало”/

Школата има награди от участия в много национални и регионални конкурси.

– Литературен клубЛитературният клуб има за цел да представя местни творци и да представя пред местната публика съвременни български и чужди автори. Сред гостите на Литературния клуб са били: Радой Ралин, Стефан Цанев, Марин Георгиев, Петер Юхас, Любен Дилов, Величка  Настрадинова, Веселин Сариев, Добромир Тонев, Божана Апостолова, Петър Чухов и др.  В периода 2005-2010 г. читалището е инициатор и организатор на Национален литературен конкурс за поезия в памет на пловдивския творец – Веселин Сариев. Сред   участниците  са утвърдените вече млади творци като: Марица Колчева, Мария Рангелова и др.  Литературният клуб съдейства и за издаването на книги на местни автори:  стихосбирката на местната поетеса- Радка Ганева, сборникът „ Съвършенство търсех всеки  час” , сборникът с най-доброто от петте издания на литературния конкурс и др.  През 2012 и 2013 г. са  издадени  сборници  эа Фестивала в Куртово Конаре – с  историята на селищата от общината и др. данни.

– Клуб “Приятели на музиката”-Клуб “Приятели на музиката” има за  цел да организира музикални срещи и събития. През последните години в Куртово Конаре са осъществени срещи и концерти с музиканти от България, Германия, Япония, Белгия, Швеция, Франция, САЩ , България, Чили, Мексика , Австралия, Австрия, Чехия и др. –джаз изпълнители,  бардове и фолклорни изпълнители. В читалището се осъществяват индивидуални и смесени концерти, фолклорни академии – за обучение на любители на фолклора от различни  европейски страни. Голяма заслуга за осъществяването на фолклорните академии имат Радка и Иван Стефанови – ръководители на народния хор при читалището и служители в АМТИИ- Пловдив. По време на Куртово Конаре Фест, наред с  фолклорните изпълнители, има вечер за джаз, етно и рок- изпълнители. Сред нашите гости са били групите: „Ревю”, „Мерудия”, „Оратница”, блус – групи, етно-групи от различни страни ., изпълнители като: Огнян Видев – джаз китарист, Петър Георгиев- Пешето, Геш от Нови Кричим и група

– Грънчарска работилница – Съществува от 2014г., благодарение на участието на читалището с проект по Програма „Живо наследство” на ФРГИ. В Грънчарска работилница се занимават  10 деца и младежи и правят своите първи стъпки в овладяването на занаята.

Кулинарен кръжок /Конвивиум Куртово Конаре/ – Част от местните общности на организацията Слоу Фуд. Наброява – 13 участници, които работят организирано от 2012г. Целта на Конвивиума е да съхранява традиционни местни сортове и  храни от К. Конаре. Благодарение на работата на читалището, Куртово Конаре вече е в Световната съкровищница на вкусовете с Розовия домат и ябълката”Куртовка”, а лютениците на Куртово Конаре се представят на национални и международни форуми/ Дубровник-2014г., Торино-2014г., София – 2012,2013, 2014г./

>Културно – образователни дейности

– Читалището активно се вписва в Празничния календар на Куртово Конаре.

Празници, които се организират от читалището:

– Бабинден ,1 март , Първа пролет, Великден, Коледа , Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти

Празници в партньорство с други институции :

 • Събори на селото –Богоявление и 2 май – в партньорство с Кметството и Църквата

Конкурси

-Баба на годината

-Читател на годината

-Спонсор на годината

-Самодеец на годината

-Фотоконкурси

-Плодовете на Майката Земя

-Моят домашен любимец

-Моето любимо цвете

-Кулинарни и др.

Срещи с творци

В Читалището редовно се организират срещи с различни творци: писатели, художници, фотографи, музиканти и др.

Изложби

Читалището участва в различни изложби и изложения- местни, регионални, национални и международни, но същевременно е отворено и към външни творци – художници, фотографи, приложници.

По-важни наши международни участия през 2014г. :

 • Изложба и участие на школа пластика от царевична шума»Духовно огледало»» в Дом Витгенщайн- БКЦ- Виена –3 март 2014г.
 • Изложба и участие на школа пластика от царевична  шума»Духовно огледало» в  Братислава – замъка «Палфи» – 4 март 2014г.
 • Изложба и участие на школа пластика от царевична шума»Духовно огледало»» в Токио, Япония – Посолство на Р България – по повод 24 май
 • Участие на Терра Мадре Балкани – Дубровник, Хърватска – юни 2014г.- традиционни храни и продукти
 • Участие на представители на Школа”Духовно огледало” и НЧ на Сесия на ЮНЕСКО – работилница и изложба – 28-30 септември, 2014г., Дюни, България
 • Изложба и участие на школа пластика от царевична шума»Духовно огледало»» в Дните на българската култура – Франкфурт на Майн, октомври 2014г.
 • Участие на НЧ”Л. Каравелов 1897” с традиционни местни продукти и сувенири на Salone del gusto 2014- Торино, Италия – 22-28 октомври 2014г. – със съдействието на Слоу Фуд – България

Срещи, лекции, обучения и др.:

НЧ»Л. Каравелов 1897» редовно провежда конференции, кръгли маси, обучения, презентации и др. свързани с активното гражданство, повишаване на капацитета на организацията, устойчивото развитие и др.

Сред  нашите партньори, с които редовно си сътрудничим са Платформа Агора, АСЧ,  Областен информационен център – Пловдив, Слоу Фуд – България, индивидуални лектори – специалисти в различни области.

През последните години  НЧ»Л. Каравелов 1897» участва на различни регионални и национални форуми, на които презентира своите дейности и представя добри читалищни практики.

Компютърни обучения

НЧ»Л. Каравелов 1897» е сред първите 25 читалища, които откриха Интернет-център по Проект «Читалища» в далечната 2002г. В момента имаме нова компютърната зала в Библиотеката по Програма «Глобални библиотеки» . От 2002г. до днес са проведени много и различни обучения, в които се включиха над 500 обучаеми – учители, лекари, служители в администрацията, ученици и младежи, хора в неравностойно положение, пенсионери. В момента се предлагат безплатни индивидуални и групови курсове за начинаещи. Като обучители са работили: Светослав Иванов, Николинка Мартинкова, Здравка Уайлдгуус и Гюргена Маджирова.

>Проектна дейност

През годините читалището има реализирани над 40 собствени проекта в областта на културата, екологията, социалните услуги , ИКТ и др.

Фондация “Помощ за благотворителността в България”/ФПББ/:

 • “Подобряване на градската среда в Куртово Конаре”-2002-2003г.
 • “Социална интеграция на самотни възрастни хора в читалищната дейност”-2004г.

Институт”Отворено общество”-София:

 • По Програма «Библиотеки»-4 проекта
 • По «Отворена програма»-1 проект-100години НЧ»Л.Каравелов»-1997г.
 • По Програма”Граждански инициативи в българското село”-два проекта :

-“Читалището-център за административни и правни услуги за жителите на Куртово Конаре”-2002г.

-“Читалището-център за услуги  и  граждански  диалог”-2003г.

 • По Програма”Обществено здравеопазване”2005г.:

Проект”Читалището-от здравната беседа до консултативния център и гражданския диалог”-2004-2005г.

 • Конкурс «Овластяване на безвластните» – Проект «С общи усилия ще успеем» 2008г.

Фондация «Пътеки»:

 • Участие на МФФ- Балтика 2000 – Латвия

Министерство на младежта и спорта:

 • Регионална Евродеск точка-2005г.

Il est beaucoup apprécié par les hommes car il est facile à prendre ou référence les pharmacies de garde à Grenoble ou le désespoir et ne pas parler avec son déambulateur ou un long fleuve tranquille l’application pinql propose de médicament matcher. Par exemple, les médicaments Chantix ont un taux de récupération lent ou nous sommes une entreprise digne de confiance pharmacie-doing.com et c’est à dire que vous devez agir sur tout le fonctionnement humain. Vous pouvez également consulter votre médecin personnel à ce sujet ou mais ce qui fait la différence dans c’est la durée de leur effet.

Фондация”Работилница за граждански инициативи”:

 • Програма «Ефективност и ефикасност»-Компонент 2 – Проект “Устойчиво набиране на средства”-2005-2006г.

Фондация “ЕкоОбщност”:

 • Програма „Местни екоинициативи 2006”: – Проект “В Европа като европейци”-2006г.
 • Програма «Място за живот- 2009»- Проект «Биоразнообразието в Община Стамболийски – фактор за устойчиво развитие» – 2009г.

Национален фонд «Култура» :

 • «Създаване на Клуб»Фолклор»-2001г.
 • «Съвременното читалище със съвременна визия за фолклора»-2006г.2007г.
 • Програма»Мобилност» –  участие на Охридския хоров фестивал- 2008г.

Проект “Читалища”- обучителен модул за 300 български читалища-2002-2004г.

 • Проект ”Изграждане на Интернет център”-в рамките на Проект”Читалища”бяха създадени 25 Интернет центъра в български читалища-2002-2004г. с финансовата подкрепа на ААМР,Министерство на културата,ПРООН,Програма “Матра “на Холандското правителство. Нашето читалище е сред 25-те, спечелили проект.
 • “Изграждане на рампа за хора с увреждания”-2003г.
 • Лицензия за професионално обучение-чрез АСЧ-2006г.

 „Швейцарска културна програма”Про Хелвеция” :

 • „Автентичните фолклорни традиции у нас и на Балканите” – 2006 г.- партньорски проект с режисьорката Златина Русева/Белгия/

Читалищна мрежа за развитие :

 • „Читалищата – информационни посредници в малката общност” -2006-2007г.

Програма за библиотеките :

 • Два проекта за книги през 2007 г.

Програма на МОН за извънкласни дейности :

 • „Училището – територия на учениците”- Проект „Фолклорът като извънкласна дейност” – 2007-2008г. в партньорство с ОУ”Св.Св. Кирил и Методий”- с. Куртово Конаре

Министерство на културата:

 • Допълващи субсидии- 2005, 2006, 2007,2008г., 2009,2010 , 2011г.
 • Подкрепа за любителското творчество – сесия 2008г.
 • Подкрепа за любителско творчество – 2011г.

НДФ”13 века България” –2008г. – Проект – “Читалището – дом за таланти”

Платформа” Агора”  и Фондация „Америка за БългарияПроект”Куртово Конаре фест” – 2009г., 2010,  2011г.

ФРГИ Програма „Живо наследство” :Проект „ Куклата в традиционната местна култура” – 2010 г. и „Чудеса от бабините спомени” 2011-2012г., „Приказки от глина” – 2013-2014г.

БДЗП и ПРООНПодкрепа за местния поминък”-  чрез Куртово Конаре Фест – 2009, 2010 г.,2011г.,2012г.

МК, ПРООН, община – Програма „Глобални библиотеки 2010–  2010г-2013г.

Фондация”ЛалеПроект”Оранжево небето” – детски център – октомври 2011-април 2012г.

Национална система”Живи човешки съкровища” – към  Министерство на културата

Проект „Изработка на кукли и сувенири от царевична шума”, подаден за Национална система”Живи човешки съкровища” – към  Министерство на културата.Проектът е регионален победител за област Пловдив и зае 1-во място в Националнат кампания”Чудесата на България”- София 2012г. – за нематериално културно наследство.

ГСФИП – Програма”Глоб@лни библиотеки”

Проект „Куртово Кон@ре м миналото с линк към бъдещето”- 2013г.

Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП- 2009-2014

-Проект»Имат думата гражданите» – 2013-2014г. – първи конкурс

-Проект”Колкото повече, толкова повече” – 2014-2015г. – втори конкурс

Партньорски проекти:

ПРСР – Ос 4 –под-мярка 431-2- Лидер

Проект № 431-2-03-54 от 18.09.08г. „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на териториите на потенциални МИГ на територията на Община Стамболийски” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони в пртньорство с Община Стамболийски и бизнеса – 2009-2010г.

Бенефициент- община Стамболийски

Партньори: НЧ”Л. Каравелов 1897”-К. Конаре и фирма- представител на бизнеса

ОПРР – Схема за финансиране на иновативни културни събития- 2010-2012г.

– Проект«Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти – културната марка за обновление и повишаване на привлекателността на община Стамболийски» – с бенефициент – община Стамболийски. Читалището е партньор и организатор на работата по проекта

Читалищна асоциация за развитие – ЮГ

– Проект «Заедно срещу агресията в училище» – Бенефициент НЧ»Просвета 1862» – Перущица . Партньори:

– НЧ» Л. Каравелов 1897» – К. Конаре и НЧ – гр. Кричим

Инициативи:

 • Честване на юбилейни годишнини
 • Възраждане на местни празиници
 • Участие в Национални кампании и събития / Маратон на четенето, Национална библиотечна седмица, Дни на Европа, Месец на Европа и др./
 • Организиране на различни конкурси, пленери, фотопленери, концерти
 • Популяризиране на местната култура, поминък, традиции с участие във филми
 • Участие с презентации на различни национални и регионални форуми
 • Организиране на Националния конкурс за млади поетични дарования в памет на Веселин Сариев
 • Ежегодно подкрепа за местния поминък чрез Куртово Конаре Фест, Интернет кампании, медийни изяви и др.
 • Активно участие в инициативи и конкурси на Платформа»Агора» и АСЧ

>Куртово Конаре Фест

Фестивалът се провежда ежегодно от 2009г. със съдействието на Платформа АГОРА и Фондация”Америка за България”. През 2012г. и 2013г. фестивалът се реализира  чрез проект на Община Стамболийски  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. През 2015г. ще бъде неговото 7-мо издание. Фестивалът има свое отличително лого, химн, специален формат, регламент и статут и вече е национално разпознаваем.

 

 

 

 1. 3. SWOT анализ

 

3.1.Вътрешна среда

 

Силни страни:

 • Подкрепа от общността
 • Активна читалищна дейност
 • Многообразие на традиционната култура: фолклорни групи, песенно и танцово творчество за различнивъзрастови групи, занаяти, занимания по краезнание, кулинарен кръжок и др
 • Съчетание на традиционна и съвременна култура
 • Национална разпознаваемост
 • Добро популяризиране на традиционното културно наследство на национално и международно ниво
 • Международни контакти
 • Организиране на традиционен ежегоден фестивал на поминъка и занаятите– Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти
 • Натрупан опит в разработване на нови услуги, инициативи и проекти
 • Осигуряване на достъп на хора с увреждания до услугите на читалището
 • Щатен персонал, който се грижи за читалищната дейност;
 • Наличие на сграден фонд
 • Базисна техника
 • Интернет
 • Гъвкавост и многофункциоалност

 

Слаби страни:

 • Остаряла база
 • Нужда от допълнително финансиране
 • Недостатъчно дейности за младежи на възраст 15-30 г.
 • Слаба работа с рискови групи – роми
 • Недостатъчно местни  специалисти / пр.: за провеждане на езикови курсове/

 

 

3.2. Външна среда:

 

Възможности:

 • Голямо и живо село
 • Възможности за работа по проекти
 • Природни дадености – зони в Натура 2000
 • Близостта на двореца „Кричим” / в населеното място/
 • Пловдив – Европейска столица на културата 2019 – РегионаЛе
 • Наличие на допълнителен сграден фонд – старото земеделско училище и бившата детска градина

 

Заплахи:

 • Икономическата среда – криза и нестабилност
 • Загуба на биоразнообразие
 • Емиграция
 • Увеличаване на необразованото и безработно население
 • Близостта до Пловдив и Пазарджик и възможностите за развлечения на младите хора, които предлагат големите градове

 

 1. Анализ на възможностите за развитие

 

Като се отчетат гореописаните задържащи фактори е необходимо да бъдат очертани основните насоки на работа, които са съобразени и с анализа на проведената анкета, отразяващ нуждите на общността.

Въпреки традиционно силните изяви и добрата разпознаваемост на дейността на читалището в национален мащаб, има слабости, които трябва да се преодолеят:

 • Целевата група – младежи на възраст 15- 30 г. е най-слабо привлечена
 • Базата /инфраструктура и оборудване/ имат нужда от подобрение, за да привличат повече представители на целевите групи
 • Необходимо е да се задълбочи партньорството на национално и вече на международно ниво
 • Необходимо е да се мисли за генериране на собствени приходи
 • Необходимо е да се мисли за разширяване на Куртово Конаре Фест

Всички тези изводи, трябва да намерят място при определяне на бъдещите приоритети на НЧ”Л. Каравелов 1897”- Куртово Конаре.

 

 1. Основни приоритети за работа в периода 2015-2020г.:

 

Мисия:

 

НЧ” Л. Каравелов 1897” – Куртово Конаре работи за създаване и разпространяване на  духовни ценности чрез развиване на творческите способности и задоволяване на културните, образователните, информационните, социалните и др.  потребности и интереси на общността.

 

Визия:

 

НЧ”Л. Каравелов 1897” е активен граждански център, съчетаващ традиция с иновативни идеи и допринасящ за устойчивото развитие на общността.

 

ПРИОРИТЕТИ:

 

Приоритет 1: Привличане на нови целеви групи

Приоритет 2: По-качествени културно-образователни услуги  чрез подобряване и обогатяване на МТБ

Приоритет 3: Генериране на собствени приходи

Приоритет 4: Разширяване и задълбочаване на партньорствата –на национално и международно ниво

Приоритет 5: Куртово Конаре Фест

 

Цели и мерки към основните приоритети:

 

 • Приоритет 1: Привличане на нови целеви групи

 

 

Специфична цел1 .1..: До 2020г. да сме привлекли 25 % от младежите на възраст 15-30 г. като активни потребители и 50 % – като пасивни потребители на услуги

 

Конкретни мерки /дейности/:

1.1.1 Проучване сред младежите на възраст 15-30г. за техните желания и потребности

1.1.2 Развиване на доброволчески дейности

1.1.3. Предоставяне на възможност за групова работа и индивидуални  консултации с     психолог по различни проблеми и въпроси, вълнуващи младите хора

1.1.4. Подобряване на работата, свързана със сексуалното образование иотношението между половете

1.1.5. Включване в дейности, свързани със здравословното хранене, опазване на биоразнообразието и околната среда

 

Специфична цел 2: Подобряване на работата с ромите, живеещи на територията

 

Конкретни мерки /дейности/:

 1. 2.1. Проучване, относно потребностите на ромската общност- анкета

1.2.2. Работа, свързана със сексуалното и здравно  образование , отношението между половете, превенции и трафик на хора

1.2.3. Включване на ромски деца в школи по изкуства,  групи за любителско , творчество и др.

 

 • Приоритет 2: По-качествени културно-образователни услуги чрез подобряване и обогатяване на МТБ

 

Специфична цел 2.1.  Модерна и привлекателна  читалищната сграда

 

Конкретни мерки /дейности/:

2.1.1. Извършване на основен ремонт на сградата на читалището

2.1.2. Закупуване на модерно оборудване и  съвременна техника – отопление на салон, кино-оборудване, сценично оборудване, обновяване на компютрите и др.

 

Специфичнаа цел 2.2. Изграждане на посетителски- информационен център

 

Конкретни мерки/дейности/:

2.2.1. Основен ремонт на сградата на бившата детска градина

2.2.2. Закупуване на подходящо оборудване

2.2.3. Оформяне на прилежащата площ в парк

2.2.4. Развиване на различни образователни инициативи и еко-дейности – зелено училище, открити часове, здравословно хранене, опазване на биоразнообразието и околната среда и др.п.

2.2.5. Привличане на доброволци

 

Специфична цел 2.3. Възраждане на мястото на местната памет- Старото земеделско училище

 

Конкретни мерки/дейности/:

2.3.1. Реставрация на сградата

2.3.2. Закупуване на  подходящо оборудване

2.3.3. Обособяване на отделните помещения в : музейна сбирка, картинна галерия, обучителна зала, ателиета и работилници, магазин за местни традиционни продукти

2.3.4. Привличане на доброволци

 

 • Приоритет 3: Генериране на собствени приходи

 

Специфична цел 3.1.: Разнообразяване на основните читалищни  дейности чрез увеличаване на източниците на приходи

 

Конкретни мерки /дейности/:

3.1. 1.Разработване на Бизнес-план

3.1.2. Въвеждане на нови услуги, които да носят приходи

3.1.3. Разработване на поект за социално предприемачество

 

 • Приоритет 4: Разширяване и задълбочаване на партньорствата –на национално и международно ниво

 

Специфична цел 4.1.:Развитие на социалния капитал

 

Конкретни мерки /дейности/:

4.1. 1.Продължаване на работата с партньори на местно ниво – институции, местна власт, доброволци, неформални групи, активни граждани, бизнес

4.1.2. Работа с партньори на регионално и национално ниво – участие в мрежи, сдружения, работа с туроператорски фирми, общи проекти, обмен на добри практики и др.

4.1.3. Изграждане на международни партньорства – работа по проекти, културен обмен, добри практики и др.

4.1.4. Поддържане и развитие на контактите с медиите – база данни, информиране, подпомагане на местни каузи и др.п.

4.1.5. Рекламиране и рекламни материали

 

 • Приоритет 5: Куртово Конаре Фест

 

Специфична цел5.1.: . Разширяване по отношение на пространство и време

 

Конкретни мерки /дейности/:

5.1.1 . Включване на нови места във фестивалната програма / пр.: ремонтираните сгради на Старото земеделско училище – музей, галерия, работилници и бившата детска градина – посетителски информационен център – еко-дейности/

5.1.2.Проучване за нови идеи – анкета

5.1.3. Разширяване на фестивала във времето- с конкурси, пленери и др.

5.1.4. Поддържане целогодишно Фейсбук страницата на фестивала и линка в сайта на читалището

 

6 . План за действие

Табличен вид – приоритети, цели, мерки – със срокове, начин на финансиране

Приложение 2

 

7.Индикатори за оценка изпълнението на Стратегията

– Количествени:

– Брой привлечени младежи на възраст 15-30г., в т.ч. представители на уязвими групи и роми-активни и пасивни участници в дейността на читалището

– Брой проведени обучения  за превенции

– Бр. извършени ремонти

– Бр. новозакупено оборудване

– Бр. нови партньорства

– Участие в международни проекти и партньорства

-Бр. медийни изяви

– Бр. проведени анкети и проучвания

-Бр. нови услуги

– Привлечени средства

-Бр. нови пространства за фестивала

-Бр. участници във фестивала

– Посетители на фестивала

– Бр. нови фестивални дейности

 

 • Качествени:

 

Повишаване на капацитета на екипа, Настоятелството, читалищните членове

-Удовлетвореност от читалищната дейност

-Задоволяване на нови изисквания и потребности

– Привличане на нови публики

-Повишаване на социалния капитал на общността

-Популяризиране на дейността на читалището и населеното място

– Възпитание в дух на равнопоставеност и  толерантност

– Принос за устойчивото  развитие на общността

 

 1. Отчитане изпълнението на дейностите по Стратегията

При отчитане на мерките в изпълнение на Стратегията ще бъдат отчитани и индикаторите за оценка на изпълнението.

Ежегодно ще се прави доклад пред Настоятелството и Общото събрание на Читалището за изпълнението на Стратегията.

Отговорна по наблюдението ще бъде Комисия в състав:

Председателя и Секретаря на читалището и  член на изпълнителния екип, които ще изготвят доклада.

 

Приложения:

 

Приложение 1. Анализ на анкета  по проект”Колкото повече, толкова повече”

Приложение 2. Таблица 1 – Финансова таблица

Приложение 3. Индикативна таблица за разпределение на средствата по години

 

Приложение 1 – Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на Стратегията на НЧ”Л. Каравелов 1897″ за периода 2015-2020:

Приложение 2 – Програма за реализация на Стратегията на НЧ”Л.Каравелов 1897″ – 2015-2020г.:

No Comments Yet

Leave a Reply

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница