Заключителна среща по проект

Успешно приключи проект „Екологичното образование – мост към устойчивото развитие на местната общност, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.

Резултати:
 Събрана База данни за природното наследство на Куртово Конаре
 Изготвени и представени 3 презентации за различни възрастови групи
 Изработено 1 Уеб-приложение
 Проведена информационна кампания за учениците от ОУ»Св. Св. Кирил и Методий» – 8 инфо-срещи, 3 конкурса, ревю и базар с рециклирани материали, посещение в Парк»Кричим»
 Проведена Кръгла маса “Куртово Конаре мисли устойчиво”
 Повишена екологичната култура на местната общност
 Повишена гражданска активност
 Повишен медиен и граждански интерес
 Проведени 2 публични срещи за представяне на проекта
 Изработени 100 бр. рекламни торбички с логото на ФГББ

Ползи за библиотеката:
 Повишаване имиджа на библиотеката чрез показване и популяризиране на местната природна уникалност.
 Създаване на богата база данни в областта на природното наследство – книги, филми, данни от Интернет, анализ и др.
 Въвличане на нови участници и съмишленици в дейността
 Разширяване на партньорствата
 Предоставяне на нови услуги
 Повишаване на капацитета

Facebook

Facebook

Връзки