Основни библиотечни услуги
1. Ползване на библиотечните колекции в  Библиотеката и извън нея;
2. Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация;
3. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни;
4. Достъп до интернет за научни, образователни и социални цели;
5. Организиране на културни събития;
6. Обучителни услуги. 

Специализирани библиотечни услуги
1. Предоставяне на писмена библиографска информация;
2. Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;
3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;
4. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
5. Копиране на библиотечни документи;
6. Публикуване на издания;
7. Куриране на изложби;
8. Квалификационни и експертно-консултантски услуги. 

ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1897” – с. Куртово Конаре

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  Тези правила за обслужване уреждат взаимоотношенията с потребителите в Библиотеката при НЧ ”Л. Каравелов 1897”- с. Куртово Конаре, съобразно Закона за обществените библиотеки, в сила от 6 юли 2009 г. (Държавен вестник, бр.42/2009г.)

Чл. 2. Библиотеката осигурява достъп до знание, информация, учене през целия живот чрез разнообразие на ресурси и услуги и е общодостъпна за всички членове на обществото, независимо от раса, националност, етническа принадлежност, възраст, пол,религия, език, специални потребности, политически убеждения, икономически или трудов статус или образователно равнище.

Чл.3. /1/ Работното време на Библиотеката се определя със заповед на председателя на Читалищното настоятелство.

 /1/ Библиотеката не работи с потребители при инвентаризация, пренареждане или почистване на фондовете. Определените за това дни се обявяват предварително.

READ MORE »

За библиотеката

4

КРАТКА СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКАТАПРИ НЧ „Л.КАРАВЕЛОВ С.КУРТОВО КОНАРЕ

Библиотеката при Народно читалище „Любен Каравелов”- с.Куртово Конаре,обл.Пловдив съществува от самото създаване на читалището. През 2015 г. се навършиха 118 г.от времето, когато родолюбиви местни жители поставят началото. Това е един от първите духовни и общностни центрове в Пловдивски регион.
Днес библиотеката е разположена в голямата читалищна сграда в с. Куртово Конаре, заема площ от 96 кв.м. с две помещения – за деца и възрастни и разполага с библиотечен фонд от над 10 000 библиотечни единици. В Читалището има отделна щатна бройка за библиотекар. В развитието си през годините библиотеката се променя съобразно потребностите на своите ползватели. В момента тя разполага с компютърна зала, оборудвана с 5 бр. компютри, мултимедия, екран, принтер, скенер -чрез Програма”Глоб@лни библиотеки”. В библиотеката има интернет връзка и ползването на компютрите е безплатно за регистрираните читатели. Годишно в библиотеката се обслужват над 300 читатели, раздават се над 2100 библиотечни документи, извършват се информационни справки, а посещенията годишно са над 2800.

Читалищната библиотека е не само място за раздаване на книги. Тя има образователна функция. В нея се подреждат витрини и изложби, представят се най-новите издания – справочна и художествена литература, организират се срещи с творци, премиери на книги, конкурси, викторини, уроци и др. В нашата библиотека са гостували утвърдени български и чужди автори и издатели като: Асен Босев, Стефан Цанев, Радой Ралин, Георги Мишев, Веселин Сариев, Недялко Славов, Здравко Попов, Добромир Тонев, Николай Гюлев, Димитър Атанасов, Божана Апостолова, Георги Алексиев, Величка Настрадинова, Марин Георгиев, Гавраил Панчев, унгарския писател и фолклорист- професор Петер Юхас , Анго Боянов , Петър Чухов и мн. др.
От 2005 до 2010 г.библиотеката е организатор на Националния конкурс за млади поетични таланти в памет на пловдивския поет – Веселин Сариев.

Участие на библиотеката в различни инициативи:
• Маратон на четенето с всички възрастови групи
• Национална библиотечна седмица
• Издаване на рекламни брошури и материали
• Прожекции на филми
• Изготвяне на информационен справочник
• Срещи със земеделски производители
• Фотоизложби и изложби
• Кампании за ЕС
• Образователни кампании
• Безплатни компютърни обучения за деца и възрастни

Facebook

Facebook

Връзки