ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1897” – с. Куртово Конаре

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  Тези правила за обслужване уреждат взаимоотношенията с потребителите в Библиотеката при НЧ ”Л. Каравелов 1897”- с. Куртово Конаре, съобразно Закона за обществените библиотеки, в сила от 6 юли 2009 г. (Държавен вестник, бр.42/2009г.)

Чл. 2. Библиотеката осигурява достъп до знание, информация, учене през целия живот чрез разнообразие на ресурси и услуги и е общодостъпна за всички членове на обществото, независимо от раса, националност, етническа принадлежност, възраст, пол,религия, език, специални потребности, политически убеждения, икономически или трудов статус или образователно равнище.

Чл.3. /1/ Работното време на Библиотеката се определя със заповед на председателя на Читалищното настоятелство.

 /1/ Библиотеката не работи с потребители при инвентаризация, пренареждане или почистване на фондовете. Определените за това дни се обявяват предварително.

READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки