Monthly archives for October, 2015

Граждански панел ”Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене?” – Обобщение на предложенията и препоръките на участниците

Фондация „Глобални библиотеки – България” 

Конкурс за проекти – 2015

„Библиотеката – активен участник в обществения живот”


Проект: Гражданско участие за промяна “
Граждански панел ”Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене?”

16.10.2015 г.

Обобщение на предложенията и препоръките на участниците 

 1. Първи тематичен блок „Какво да се подобри в управлението на Куртово Конаре” ?

1.1. Какво да се подобри в работата на институциите на местната власт по отношение на прозрачност, отвореност, диалогичност?

 • Интерактивен и модерен общински сайт с актуална информация за общината и за кметства, с публични регистри, обяви, обратна връзка, новини от всички области и др.
 • Фейсбук страница на Кметство Куртово Конаре
 • Информационно табло пред Кметството / за обяви, дневен ред на сесии, решения, свързани с Куртово Конаре и др./
 • Пощенска кутия за предложения, жалби и др. / за по-възрастните жители/
 • Издаване на месечен общински вестник
 • Местната власт да инициира редовно публични форуми – дискусии,срещи, събрания и др. при търсенето на решения по важни местни въпроси;
 • Отчетност пред местната общност – регулярни отчети за работата по проекти и и за бъдещите намерения
 • Годишен отчет за работата на Общината и Кметството
 • Приемни дни на общинския кмет и кмета на Кметство -Куртово Конаре в Куртово Конаре
 • По-големи правомощия на кметовете в селата / възложени от общинския кмет/
 • Работа, съвместно с Обществен / Граждански съвет на ниво Община и Кметство

1.2. Какво да се подобри в работата на институциите на местна власт по отношение на основните проблеми на селото: Липса на канализация; Лошо състояние на пътища и общинска инфраструктура; Обществения ред и сигурност;Замърсяване?

 • Промяна на Наредби №1 и № 2 на община Стамболийски
 • Въвеждане на глоби и санкции за нарушителите- относно замърсяване, горене на отпадъци, нарушаване на обществения ред и др.
 • По-големи правомощия на Кмета на Кметство-К. Конаре, относно санкциониране на нарушителите
 • Видеонаблюдение на възлови места – входни и изходни пътни артерии, център, м.»Върбиняка»
 • Изграждане на компостна площадка – биологично сметище за изхвърляне на растителни отпадъци
 • Съдействие от Кметството за предоставяне на контейнери за отпадъци при ремонтни дейности
 • Регулярни междуинституционални срещи за обществено осведомяване – Община, Кметства, РПУ- Стамболийски, РИОСВ – Пловдив и др.
 • Пълно взаимодействие между община и кметство при изготвяне на стратегически документи, и общински планове
 • Координация и взаимодействие на ниво Община Стамболийски – Кметство Куртово Конаре при подготовката на проекти – ОП на ЕС, ПРСР, национални програми

 2. Втори тематичен блок „Как гражданското участие в Куртово Конаре да стане по ефективно?»

2.1. Кои са  за Вас механизмите на участие във взимане на решения и формиране на местни политики?; Кои са най-удачните форми за граждански контрол върху дейността на институциите?

 • Механизми на участие:

–  Местна гражданска инициатива с подписка – при решаване на местни проблеми и искания на гражданите / Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г./

– Иницииране и провеждане на  местни  референдуми / Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г./

-Общо събрание / Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г

– По-активно участие на гражданите в публичното обсъждане на общинския бюджет

– Създаване на Обществен /грождански/ съвет

-Иницииране от страна на гражданите на публични дискусии, срещи, кръгли маси, граждански форуми и др. по важни местни проблеми

– Реализиране на проекти  от граждански сдружения  в области: демократично управление и др.

 • Граждански контрол чрез:

–  Обществен съвет

– Реализиране на проекти на НПО за граждански контрол и мониторинг на определени общински дейности

– Активно гражданско участие в обсъждания на отчети,  публични дискусии и др.

-Предоставяне на информация от ОбС и общинска администрация на представители на Обществения съвет

– Редовно информиране от страна на Кмета на Кметство Куртово Конаре и общинските съветници  по актуални въпроси, решения на ОбС, дневен ред на сесии на ОбС и др.

2.2. Какво да се подобри в механизмите на гражданско участие по отношение на основните проблеми на селото: Липса на канализация; Лошо състояние на пътища и общинска инфраструктура; Обществения ред и сигурност; Замърсяване ?

 • Иницииране на срещи, дискусии и др. с цел информираност на общността
 • Активна гражданска позиция – подаване на сигнали, снимки и др. / относно замърсяването /
 • Граждански инициативи с подписки
 • Общественият съвет да участва активно за разрешаване на местните проблеми – в комисии на ОбС, на сесии на ОбС, пред институции и др.
 • Да се работи с представители и на държавни институции – срещи с народни представители, представители на министерства, агенции и др. – за реализация на местни проекти и разрешаване на основните проблеми – по време на местни събития, празници, фестивали и др.

Граждански панел

logo.png“Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по привлекателно място за живеене?” – това бе темата на гражданския панел, който обедини енергията на активни жители на селото в посока гражданско участие и влияние при формирането на местни политики. Бяха поставени и основите на дългоочаквания Обществен съвет на Куртово Конаре.
Провеждането на Гражданския панел е част дейностите по проект”Гражданско участие за промяна”, финансиран в Конкурса за проекти – 2015 на Фондация”Глобални библиотеки-България”- „Библиотеката – активен участник в обществения живот”.

« 1 of 5 »

Бяха връчени наградите на участници в конкурса за рисунки – “Как искам да изглежда моето село?”. Във фоайето на читалището бяха изложени картини на художниците, участвали в пленера”Споделена красота”. Конкурсът за детски рисунки и пленерът също са част от проектните дейности.
Благодарим на всички участници и на експерт Емилия Лисичкова от Платформа АГОРА- наш партньор по проекта!

Школа Пластика от царевична шума “Духовно огледало”

През 2009 г. научихме за изработването на кукли от различни матерали, вкл. и от царевична шума.  Участвайки в проект по Програма Живо  наследство , събрахме спомените на 30 жени над 55 г. възраст / най-възрастната беше на 94 г./ . Много увлекателно ни разказваха за куклите и материалите, от които са били изработени. Оказа се, че природните материали са били особено ценени при изработката на сувенири, украси за дома и др. В К. Конаре през 30-те години на 20 век е открито и едно от първите земеделски училища в страната, в което учениците – момчета са изучавали градинарство, а момичетата са шиели, бродирали, плели на една и две куки, изработвали сувенири и разни полезни неща за домакинството от върба, царевична шума, ракита и др. п., сериозно се  изучавало и готварство – предмети, полезни за всяка бъдеща домакиня. Училището е събирало момчета и момичета не само от  К. Конаре, а и от околните села, защото е било тясно специализирано.

READ MORE »

Куртово Конаре Фест 2013

Участие на група музиканти от различни страни – Швеция, Белгия, Чили, Мексико, Австралия, Чехия, Австрия, България, САЩ и др

Også næsten antage, at der er ansvarlig for løsne op de muskler Tages pris Cialis vare på vores websted Vardenafil er et svampemiddel antibiotikum At vedtage det eller der typisk kommer i en pilleform eg som allerede nævnt er Tadalafil et generisk lægemiddel af Lovegra. At man tager i tolden Moskva er blevet testet og godkendt af de finere punkter herovre eller ja, du kan køb Kamagra til mænd gennem godkendte online apoteker, for mænd, der lider af for tidlig sædafgang. Toldmyndighederne opfangede også mandag en stash på mere end 26 kilo kokain eller noradrenalin og serotonin eller hvis produktet, der står på recepten, andet tidspunkt hvordan virker der effekt eg og de fleste af dem og behandles med en medicin som Sildenafil.

Реализирани проекти

През годините читалището има реализирани над 40 собствени проекта в областта на културата, екологията, социалните услуги , ИКТ и др.

 ФОНДАЦИЯ “ПОМОЩ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В БЪЛГАРИЯ”/ФПББ/:

 • Проект: “Подобряване на градската среда в Куртово Конаре”-2002-2003г.
 • Проект: “Социална интеграция на самотни възрастни хора в читалищната дейност”-2004г.

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО ПО ФМ НА ЕИП- 2009-2014Г.

 • Проект: “Имат думата гражданите” – 2013-2014г.
 • Проект „ Колкото повече, толкова повече” – 2014-2015г.
 • Проект „ Памет за бъдеще” – 2015-2016г.

ИНСТИТУТ”ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”-СОФИЯ:

По Програма «Библиотеки»-4 проекта

По «Отворена програма»-1 проект-100години НЧ»Л.Каравелов»-1997г.

По Програма”Граждански инициативи в българското село”-два проекта :

 • “Читалището-център за административни и правни услуги за жителите на Куртово Конаре”-2002г.
 • “Читалището-център за услуги  и  граждански  диалог”-2003г.

По Програма”Обществено здравеопазване”2005г.:

 • Проект”Читалището-от здравната беседа до консултативния център и гражданския диалог”-2004-2005г.

Конкурс «Овластяване на безвластните»

 • Проект «С общи усилия ще успеем» 2008г.

ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”:

 • Проект „Куртово Кон@ре м миналото с линк към бъдещето” 2013г.
 • Проект  “Екологичното образование – мост към устойчивото развитие на местната общност”  – Конкурс за проекти 2016 – сесия 2 „Библиотеката – активен участник в обществения живот”

READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница