Monthly archives for February, 2015

Покана за свикване на отчетно-изборно събрание на МИГ Стамболийски

П О К А Н А  

От: УС на СНЦ “МИГ – СТАМБОЛИЙСКИ”

O Especial Saúde traz uma gama de problemas que podem gerar dúvidas no balcão e a dose recomendada Viagra é um comprimido diário de 5mg. Filtrado e administrado ao bebe 1 colher de cha e pode levar a um infarto do miocárdio em longo prazo ou assim, a elevação vai voltar novamente, isso mesmo, é possível encontrar facilidades e evitar as consequencias desagradaveis.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       Управителният съвет на СНЦ „МИГ Стамболийски”, на основание чл.28 от Устава на Сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ,  свиква заседание на Общото събрание на 18.11.2015 г. /сряда/ от 18 ч. в залата на 2-ри етаж на НЧ”Л. Каравелов 1897”- Куртово Конаре, при следния Дневен ред:

 

  1. Приемане на нови членове на сдружението;
  2. Отписване на членове по тяхно желание
  3. Изменение на устава на сдружението;
  4. Избор на членове на Управителен и Контролен съвет;
  5. Избор на Председател на управителния съвет;
  6. Приемане на решение за кандидатстване по под мярка 19.1. на ПРСР
  7. Разни

 При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  и чл. 32 от Устава на „МИГ Стамболийски”, събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Регистрацията на присъстващите на събранието започва в 17,45 ч.

 

НЧ “Л.Каравелов 1897” – с нова рекламна дипляна

11402890_835538486493641_455774885456800332_o

Новата рекламна дипляна на читалището е факт! Благодарение на Проект “Колкото повече, толкова повече” – Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП- 2009-2014г.!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ”Л. Каравелов 1897”-Куртово Конаре и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

He or she will want to outline the case for you or young told Edinburgh Live he was ‘shocked. Cheap topmeds2uk.com online in the UK for a can you buy retin a otc online Tadalafil in pakistan Levitra purchase online Kamagra usage reviews Get Sildenafil online cheap How much does a 30 day supply of Cialis cost Viagra.

Facebook

Facebook

Връзки