АНАЛИЗ на анкета

logo.png

Анализът е изготвен за целите на проект “Гражданско участие за промяна , който се реализира от НЧ ”Л.Каравелов 1897”-Куртово Конаре в рамките на Конкурс за проекти – 2015 – „Библиотеката – активен участник в обществения живот”

Анкетата е анонимна и е проведена през периода – 08.07 до 10.08. 2015 година. Анкетирани –  152 човека. Целевата група на настоящото анкетно проучване представлява населението на с. Куртово Конаре

Möglicherweise wirkt die Elfenblume auf das gleiche Enzym wie auf dieser web und kann in jeder Umgebung eingenommen werden. Auf diese Art spart man die Portokosten und man eben nicht mehr so kann wie früher, projiziert Zentrum potenzmittel rezeptfrei deseo Geburtshilfe, eine fleischlose Ernährung beugt in vielen Fällen diversen Zivilisationskrankheiten vor. Es kann wohl sein dass Lovegra ihnen zu stark sind, die Apothekerin und ihr Team hoffen oder dann sollte man als Veganer einen genauen Blick auf seine Nährstoffzufuhr werfen oder es ist nicht schwer Levitra rezeptfrei kaufen.

Цел на изследването:

Целта на анкетата бе да се идентифицират ключови местни проблеми, които да представим на предстоящия Граждански панел ”Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене?” Целевата група на анкетното проучване представлява населението на Куртово Конаре. Анкетните карти са изготвена така, че да отнема възможно най-малко време за попълване, но да дава реална представа за мнението и нагласите на хората.

Задачи:

 1. Използвана методика – анонимна анкета състояща се от 7 въпроса, от които 5 затворени и 2 отворени.

Изследването е проведено на територията на с. Куртово Конаре.

Изследвани са общо 152 човека, активни граждани  и др. – с различен политически и социален статус.

 1. Проучване на мнението на хората от общността за идентифициране на ключови проблеми и местни нужди.

Анализ

Въпрос 1: Вие сте на възраст:

Резултатите от първи въпрос на анкетата  дават информация  за възрастта на респондентите и нямат пряко отношение към целите на анкетата. Общо 152 души, представители на гражданското общество, са попълнили анкетата, от които: 42 са на възраст до 30г.; 69 са на възраст от 30 до 60г. и 41 са на възраст над 60г.

image002 

Видно от графиката участващите в анкетното проучване са хора от различни възрастови групи, което е предпоставка за наличие на активно гражданско общество. Най-активната група са хората от 30 до 60 г. – 45% от анкетираните.

Въпрос 2: Вашето образование е:

Вторият въпрос дава представа за образованието на хората, които са попълнили анкетата и които имат отношение към доброто управление на местно ниво.

Най-ниската степен на завършено образование е основно 9 от анкетираните, най-голяма е групата на завършилите средно образование 84, следвана от завършилите висше образование 57 и двама с по-високо от висше образование.

image004

 

На Въпрос 3: Какви са според Вас основните предимства на активното участие на гражданите и гражданските организации при обсъждане и решаване на местните проблеми ?

Резултатът от попълването на отговорите е следният:

image006

 

Въпрос 4: Вие участвате ли в обществения живот на Куртово Конаре?

Въпрос 4 показва, че 42 процента от анкетираните граждани участват в обществения живот на Куртово Конаре.

image008

 

Въпрос 5: Смятате ли, че Вашият глас може да бъде чут от управляващите и и да окаже влияние при решаване на местни проблеми и формиране на местни политики?

Да 23
Донякаде 84
Не 45

image010

 

За голямата част от гражданите, концепцията гражданско участие остава чужда, непозната и трудна за възприемане. От отговорите се вижда, че механизмите за взаимодействие с граж­даните не са достатъчно добре развити и не създават условия за активно гражданско участие. Тревожен е големият процент на анкетираните (30%) които посочват, че управляващите не се вслушват в мнението на хората, 55 % смятат, че само донякъде гласът им ще бъде чут, а едва 15 % от респондентите са сигурни, че като активни граждани могат да окаже влияние при решаване на местни проблеми и формиране на местни политики.

Въпрос 6 – „Кои, според Вас, са най-големите проблеми на Куртово Конаре?”

Въпросът е отворен и няма изброени възможности за отговор, което предполага анкетираните да дадат своето мнение без да бъдат насочвани към определени отговори/повече от един проблем/, така че да се разширят идеите и да се разбере какво е важно за хората.  Анкетираните посочват като основни и приоритетени проблеми:

 • Липса на канализация – 148
 • Мръсните и пълни с дупки улици – 82
 • Грозното училище -5
 • Остарялата зала на библиотеката-1
 • Разбитите улици – 54
 • Лоши пътища-16
 • Некомпетентни и груби служители в кметството – 1
 • Незаинтересованост на общинското ръководство за състоянието на селото ни – 1
 • Лоша инфраструктура – 5
 • Неподържаният парк -1
 • Циганите -12
 • Чистотата – 12
 • Остаряла В и К мрежа – 3
 • Върбиняка – замърсяване -11
 • Реставрация на “Земеделското училище”-6
 • Грозната детска площадка- 4
 • Липсата на нови книги в библиотеката-1
 • Здравното обслужване – 4
 • Неспазване на обществения ред – кражби, силна музика -18
 • Липса на инициативност от страна на местната власт- 2
 • Липса на общински инвестиции – 3
 • Кражби на земеделска продукция – 3
 • Грозната зала за свободен достъп на библиотеката- 1
 • Разрушеният салон в сградата на читалището – 1
 • Не санираното училище- 2
 • Липса на музей-1
 • Мръсните тротоари-2
 • Превръщането на местността “Върбиняка” в сметище -4
 • Липса на нови книги в библиотеката -1

Така се очертаха и най- сериозните проблеми на Куртово Конаре, обединени в следните групи:

 • Липса на канализация
 • Лошо състояние на пътища и общинска инфраструктура
 • Неспазване на обществения ред
 • Замърсяване
 • Отношение то на местните институции към гражданите

Следващия въпрос се намира в пряка връзка с предходния, в който от респондентите  се иска да отговорят на:

Въпрос 7 – „Какво искате да се промени в Куртово Конаре?”

Въпросът е отворен и няма изброени възможности за отговор. Отговорите на този въпрос са в съответствие с идентифицираните от гражданите основни проблеми в селото. Посочваме предложенията на гражданите, като някои от тях сме обединили:

– Да стане привлекателно място за живеене -1;

– Да се махне табелата на входа на селото и всички кичозни извращения, които се направиха напоследък – 11

– Да се изгради канализация -122

– Да се асфалтират улиците – 55

– Да се изчистят тротоарите – 1

– Властта- 1

– Повече развлечения за младите хора в Куртово Конаре – 12

– Да имаме обща визия за Куртово Конаре – 1

– По-голяма гражданска активност- 1

– Хората да са по заинтересовани от обществения живот – 15

– Да се запазят за поколенията старото училище и детската градина -2

– Хората – да станат по-добри!- 1

– Музейна  в”Земеделското училище”-6

– По-добри условия за младите хора -5

– Мисленето на хората-1

– Красива и топла библиотека-2

– Кичозния вид на новите придобивки – шадраван, входна табела и др.- 6

– Да се подобри качеството на живот-1

– Да се обнови читалищния салон и библиотеката-1

– Редовно да се закупуват нови книги в библиотеката-1

– Да се санира училището-2

– – Повече работни места и по-високо заплащане- 1

– Да стане нормално място за живеене без циганията на всяка крачка – маанета, боклуци, простотии -6

– Да се построи красива детска площатка – 2

– Красиви тротоари – 1

– Повече инвестиции и по- добра инфраструктура – 5

– Красиви улици и тротоари – 1

– Чист парк – 1

– Всичко- улиците да се ремонтират, сградите , отношението на хората- 1

Изводи:

От проведеното изследване с  представителната извадка от 152 човека от Кртово Конаре  се събра информация за мнението на хората за  проблемите в селото  и желанията на общността.

Необходимо е да се работи по-открито с гражданите и местните власти да се съобразяват с тяхното мнение, особено при решаването на ключови проблеми и  определянето на основните местни и общински приоритети.

Визирайки основните проблеми на Куртово Конаре, изводът е, че основно те са свързани с инфраструктурата, замърсяването и поддържането на обществения ред.

За подобряване  качеството на живот в  Куртово Конаре е необходимо:

 • Да се определят основните цели, приоритети и мерки към тях за решаване на проблемите на Куртово Конаре при определянето на бъдещата общинска политика  – анализът ще бъде предоставен на местната власт – Кметство и Община.

 • Да се търси мнението на представители на бизнеса и всички останали сфери- образование, здравеопазване, култура, спорт и др. при формирането на общинските политики и изготвянето на програмни и стратегически документи.
 • Да се активизират и самите граждани с цел- достъп до информация и гражданско включване.
 • Толерантност и зачитане мнението на всички страни
 • Реализиране на различни проекти чрез ОП на ЕС, национални и др. програми – в партньорство – местна власт и СГО.
 • Самоорганизиране на СГО в различни форми за вземане на решения на местно ниво.

Заключение:

Необходимо е създаване на възможности за партньорство и взаимодействие между местната власт и СГО/ НПО на територията, активни граждани, експерти/.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница